SLU-nyhet

Komplett artredovisning från Krusenbergs gods

Publicerad: 15 juni 2007

Det rika växt- och djurlivet vid Krusenberg strax söder om Uppsala redovisas i en ny publikation från Centrum för biologisk mångfald. Författaren Ingemar Ahlén, SLU, har arbetat i området ända sedan 1972.

Faunan och floran på Krusenberg i Uppland är titeln på boken som redovisar resultaten av 35 års inventeringar och observationer av djur- och växtarter i ett av Upplands artrikaste områden. Boken behandlar Krusenberg nedanför gamla Stockholmsvägen, ett område på 310 hektar där lövträdsbestånd, gammal barrskog, naturbetesmarker, strandängar och vassar hyser en anmärkningsvärt rik biologisk mångfald.

Professor emeritus Ingemar Ahlén är initiativtagare till undersökningarna och svarar för 35 års studier av områdets naturvärden. Många specialister medverkar som författare till kapitlen som omfattar däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, insekter, spindlar, kärlväxter, mossor, lavar och svampar.

Äldre fynd redovisas tillbaka till första hälften av 1800-talet då biologer började uppmärksamma Krusenberg. I boken diskuteras orsakerna till artrikedomen, liksom förändringar, hot och synpunkter på skydd och skötsel för att bevara mångfalden.

Skriften has utgivits av Centrum för Biologisk Mångfald (CBM), ett nationellt centrum för forskning om biologisk mångfald som är gemensamt för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet. Boken kan beställas genom SLU publikationer.

 

Pressbilder (klicka för större bild)

En trädkrypare har fångat en spindel. 
Foto: Ingemar Ahlén

 

 

Mindre hackspett vid nötbordet. 
Foto: Ingemar Ahlén

 

 

Krusenbergs herrgård med äppelträd. 
Foto: Ingemar Ahlén

 

 

Snokarna slingrar sig om varandra till ett nystan. 
Foto: Ingemar Ahlén

 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Oloph Demker