Sveriges lantbruksuniversitet

Grön yrkesvux

En utbildning i samarbete mellan SLU och naturbruksgymnasierna

Här hittar du en modell som tagits fram i samarbete mellan SLU och Naturbruksgymnasierna.

Det är utbildning som siktar mot arbete inom de gröna näringarna, det vill säga:

 • Skog
 • Växtodling
 • Djur
 • Trädgård

Material från SLU

DJUR

Här hittar du några korta kurser inom området djur. Länk till anmälan finns längst ner i avsnittet.

Djuromsorg vid slakt

Enligt den nya avlivningsförordningen; EG 1099/2009 kräver EU kompetensbevis för slaktpersonal från 1 januari 2013. Jordbruksverket har godkänt Meny som utbildningssamordnare och handhavare av slutprov för kompetensbevis avseende slakt och avlivning. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU har med stöd av Jordbruksverket tagit fram ett kursmaterial i form av öppna webbmoduler. Materialet heter DISA, vilket står för Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning och finns här: DISA. Materialet är delvis översatt till engelska. Materialet är fritt tillgängligt.

Vad innehåller DISA?

 • Biologiska principer
 • Lagstiftning
 • Hov- och klövdjur
 • Fjäderfä
 • Hägnat vilt
 • Pälsdjur
 • Kanin

Om man ska arbeta som slaktare behöver man ett kompetensbevis för djurhantering vid slakt. SLU Meny har en godkänd sådan utbildning som bygger på DISA-materialet. Efter godkänd utbildnig kan man ansöka om kompetensbevis hos Jordbruksverket.

Anmälan till kurs.

Transport av häst

Enligt EG-förordningen (EG 1/2005) måste alla som i samband med en ekonomisk verksamhet transporterar levande ryggradsdjur kunna visa upp ett kompetensbevis på utbildning om djurs välbefinnande under transport. Detta innebär att även många hästägare är tvungna att ha ett kompetensbevis. Meny erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att skaffa kompetensbevis för hästtransportörer. Kursen är godkänd av Jordbruksverket.

Vad ingår i kursen?

 • Förare
 • Hästtransport
 • Häst och hästhantering
 • Lagar och förordningar

Kursen är webbaserad. Den tar cirka åtta timmar och avslutas med ett interaktivt test. Efter godkänd kurs får man kompetensbevis. 

Anmälan till kurs.

 

LIVSMEDEL

Här hittar du några korta kurser inom området livsmedel. Länk till anmälan finns längst ner i avsnittet.

Livsmedelshygien

Menykörkort i livsmedelshygien är en grundutbildning i livsmedelshygien för alla som hanterar livsmedel. Kursen är utarbetad efter Livsmedelsverkets förslag på basutbildning i livsmedelshygien (rapport 8, 2006). Den uppfyller de befintliga nordiska kraven (Danmark, Finland, Norge) på personer som hanterar livsmedel.

Vad ingå i kursen?

 • Mikrobiologi
 • Matförgiftningar
 • Personlig hygien
 • Renhållning
 • Egenkontroll
 • Lagar

Anmälan till kurs.

Food hygiene

The Meny licence in food hygiene is a basic education in food hygiene, as suggested by the Swedish National Food Administration,report 8, 2006. The web based course, which is estimated to eight hours studies, is completed with an interactive final exam. The Meny licence - food hygiene fulfils the existing demands, from the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway), on all persons who handle food.

Course content:

 • Microbiology
 • Food poisoning
 • Personal hygiene
 • Cleaning
 • In-house inspection incl HACCP
 • Statutes

Register for course.

Mat & Klimat

Hur hänger egentligen mat och miljöfrågor ihop? Vad ska vi som producenter och konsumenter tänka på för att vara klimatsmarta? Menykörkortet i Mat & Klimat är en kurs för alla som vill öka sin kunskap om matens klimatpåverkan från råvara fram till konsument.

Vad ingår i kursen?

 • Vegetabilier
 • Djurproduktion
 • Fisk och Skaldjur
 • Transport
 • Industri
 • Handel
 • Storkök/Storhushåll

Anmälan till kurs.

Livsmedelslagen

Inom EU och internationellt har frågor om livsmedelssäkerhet blivit allt vanligare. Kraven på att man ska införa olika kvalitetssystem har ökat. I det arbetet behövs kunskap om vilka lagar och regler som gäller. Den här kursen vänder sig till

livsmedelsföretagare, som behöver få grundläggande kunskaper om livsmedelslagen.

Vad ingår i kursen?

 • Lagar och regler
 • Registrering och godkännande
 • Offentlig kontroll
 • Livsmedelssäkerhet
 • Ansvar och avgifter

Anmälan till kurs.

Innovation och Produktutveckling

Det är en kurs om innovation och produktutveckling, framtagen speciellt för små och medelstora företag. Ökade kunskaper om innovationsprocesser ger dig och ditt företag konkurrensfördelar.

Kursen vänder sig till alla med utvecklingsuppdrag, till exempel produktutvecklare, marknadschefer och företagsledare inom alla branscher. Den passar också bra om man vill starta eget företag inom livsmedel.

 Vad ingår i kursen?

 • Att tillgodose behov genom innovation
 • Värdeskapande processer
 • Innovation i ett organisatoriskt perspektiv
 • Ledarskap för ökad innovation

Dessa kurser webbaserade. Varje kurs tar ca åtta timmar att göra och avslutas med ett interaktivt test. Efter godkänd kurs får man ett diplom. 

Anmälan till kurs.

 

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser erbjuder ett flertal kurser inom grundutbildningen. De har också kurser i provfiske och fiskmärkning, öppna för alla som behöver grundläggande kunskap inom dessa områden.

Utbildning vid institutionen för akvatiska resurser

Kurs i fiskmärkning

 

VÄXTODLING

Här hittar du fördjupningsmaterial inom området växtodling.

Precisionsskolan 

Precisionsodling är växtodling med precision, för att optimalt utnyttja varje del av en viss åker. Precisionsodling Sverige (POS) är ett nätverk och en samarbetsplattform för utveckling och användning av precisionsodling i Sverige. Här kan du lära dig mer om precisionsodling: Precisionsskolan

Framtidens lantbruk

Framtidens Lantbruk vid SLU utvecklar kunskap kring hållbar användning av naturresurser, främst lantbrukets djur- och växtproduktion och markanvändning. Här hittar du mer information om Framtidens lantbruk.

Fältforsk

FältForsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter för fältforskning inom jordbruksområdet. FältForsk samordnar och utvecklar fältforskningen rörande planering och teknik i fält och på laboratorier.Här hittar du information om planering och utförande av fältförsök

ArtDatabanken

ArtDatabanken är en del av SLU och arbetar med kunskap och information om den biologiska mångfalden i Sverige.

 

SKOG

Här hittar du fördjupningsmaterial inom området skog.

Naturvägledning

Naturvägledning handlar om att bidra till att deltagaren utvecklar sin egen relation till naturen och kulturlandskapet. På Centrum för Naturvägledning vid SLU kan du hitta information om metoder och verktyg för naturvägledning. Här hittar du svenska utbildningar i naturvägledning

Fakta Skog

Fakta Skog är en serie faktablad. Här hittar du ny forskning och fördjupning inom skog och miljöanalys. Faktabladen riktar sig främst till yrkesverksamma inom skogs- och träbranschen, men även till andra miljöintresserade. 

Future Forests är en serie faktafilmer som berättar om skogens betydelse för klimat, biologisk mångfald, friluftsliv, energi, förnybara material och en levande landsbygd

Viltskadecenter

På uppdrag av Naturvårdsverket genomför Viltskadecenter vid SLU utbildningar för länsstyrelsen och andra aktörer inom svensk viltförvaltning.

Vatten och miljö

För att minska skogsbrukets påverkan på vattenkvaliteten är det viktigt att maskinförare och skogsentreprenörer tar rätt hänsyn vid avverkningar. I filmen Spårlös av Johan Heurgren får du träffa maskinförare och skogsentreprenörer som visar förslag på lösningar.

 

TRÄDGÅRD

Här hittar du fördjupningsmaterial inom området trädgård.

Movium

Tankesmedjan Movium, som finns vid SLU, arbetar med frågor om stadsutveckling.

Movium Fakta är en serie faktablad. Här hittar du ny forskning och fördjupning i viktiga ämnen kring stadens ekologi och utemiljö.

Alnarps Rehabiliteringsträdgård

SLU Alnarp är ledande inom naturbaserad vård och rehabilitering. Här kan du lära dig mer om detta; Alnarps Rehabiliteringsträdgård. Vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi finns programkurser och fristående kurser grundutbildning.

Även en del andra utbildningar vid SLU är knutna till den forskning som pågår vid Alnarps Rehabiliteringsträdgård; Utbildningar knutna till rehabiliteringsträdgården.

 

KUNSKAPSPODDEN Innovationer och entreprenörskap inom de gröna näringarna

Nu blir det enklare för dig att hålla dig uppdaterad om innovationer och entreprenörskap inom de gröna näringarna. Möt forskare, politiker och entreprenörer i intressanta och tankeväckande samtal: Kunskapspodden 

Material från Naturbruksgymnasierna

Projekt ”Attraktionskraft Naturbruk” ska öka antalet sökande ungdomar och främja integration

Naturbruksskolornas Förening och Hushållningssällskapet driver, med projektstöd av Jordbruksverket, ett samverkansprojekt där man arbetar med informations- och marknadsföringsinsatser för att öka antalet sökande ungdomar till Sveriges naturbruksgymnasier. Stort fokus ligger på integration och att öka andelen ungdomar med utländsk bakgrund på utbildningarna.

Projektet har drivits sedan september 2016 och med en beviljad projektförlängning kommer projektets integrationsarbete även fortgå under våren 2018.

För mer informtion och exempelfilmer.

Utbildning för nyanlända på naturbruksskolor

Många nyanlända ser möjligheterna med att arbeta inom de gröna näringarna. Och för att öka sina chanser på arbetsmarknaden, och som egna företagare, krävs utbildning. Läs mera här!

Ny utbildning i samarbete mellan SLU och naturbruksgymnasierna

Grön utbildning för nyanlända är ett samarbete mellan SLU och Naturbruksgymnasierna. 

Utbildningen ligger på något av landets naturbruksgymnasier och kopplas till praktik på skoljordbruk/skolskog eller ute hos praktikvärdar på jordbruk i närheten av skolan. Teoridelen  varvas med kursmoment i lektionssal,  webbaserat material för egen inläsning och studiebesök. Omfattningen är ca 6 - 12månader, inklusive praktik.

Publicerad: 19 december 2017 -