SLU-nyhet

Kallelse till bolagsstämma

Publicerad: 19 april 2017

Välkommen till ordinarie bolagsstämma med aktieägaren i SLU Holding AB måndagen den 15:e maj 2017 kl 11.30 i Ulls hus (rum A615, plan 6), Almas allé 8 i Uppsala.

Dagordning

§1 Val av ordförande vid stämman

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

§3 Godkännande av dagordning

§4 Val av justeringsmän

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

§7 Fastställande av resultat- och balansräkning

§8 Resultatdisposition

§9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

§10 Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

§11 Fastställande av arvoden för styrelse och revisor

§12 Val av styrelse, samt i förekommande fall, revisor

§13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

§14 Stämmans avslutning

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Urban Eriksson VD
SLU Holding
018-67 25 45, 070-645 04 10    

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se