Stefan Gunnarsson, uthållig animalieproduktion i stora besättningar

Senast ändrad: 18 september 2017
stefan_gunnarsson.jpg

Stefan Gunnarsson är samverkanslektor i uthållig animalieproduktion i stora besättningar. Genom att förbättra djurhälsan minskar vi miljöbelastningen i de allt större besättningarna för lantbruksdjur.

En central del av universitetets verksamhet är att kommunicera forskningsresultat till intressenter, myndigheter och samhället i stort. Att vara samverkanslektor gör det möjligt för mig att vidareutveckla nätverk med intressenter samt nationella och internationella forskare.

Jag är intresserad av flera slag av lantbruksdjur och av tvärvetenskapliga aspekter av uthållig djurhållning. Mönstret att djurgårdarna inom olika branscher blir större och större har medfört ökade risker för t.ex. smittsamma sjukdomar och läckage av växtnäring, men också nya utmaningar för djurvälfärden och andra etiska aspekter.

Jag vill utveckla samverkan kring de utmaningar för djurhälsa och djurvälfärd som är förknippade med ökande besättningsstorlekar och därmed ökande koncentrationen av djurhållningen.

Djurforskning som griper över flera slags lantbruksdjur är relativt begränsad, och jag skulle vilja utveckla detta inom ramen för mitt samverkanslektorat. Som exempel skulle hanteringen av olika utmaningar av uthålligheten i samband med ökande besättningar inom grisproduktionen kunna dra nytta av de erfarenheter fjäderfäbranschen fick då den genomgick en stor strukturomvandling.


Kontaktinformation

Stefan Gunnarsson, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
stefan.gunnarsson@slu.se, 0511-6 72 16

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se