Registersida - översikt över data

Senast ändrad: 05 februari 2018

Institutionen för mark och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd för data som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning. En datavärds uppdrag är att leveranskontrollera, lagra och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data.

Miljöövervakningsdata
Jordbruksmark

Vid institutionen är vi också utförare av miljöövervakning inom bl.a. nedanstående program.

Naturvårdsverket finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa får fritt användas. Mer information om den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från oss eller från någon annan av miljöövervakningens datavärdar får gärna ange, dels vem som samlat in dessa data, dels att de tagits fram inom ramen för Samordnad Svensk Miljöövervakning. Finansiär och huvudman för miljöövervakningen är Naturvårdsverket respektive Havs- och Vattenmyndigheten. Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram och undersökningar som detta datavärdskap omfattar samt länkar till bearbetade data. Här finns även information om dataformat, kvalitetsmärkning och använda metoder.

De data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CCO licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Programområde: Jordbruksmark

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta Data Kontakt

Typområden på jordbruksmark

Ytvatten (bäckvatten) 1988- Karta Data Katarina Kyllmar
Lovisa Stjernman Forsberg
Grundvatten 2002-   Data 
Odlingsdata 2002-    
Markegenskaper 2008-    

Observationsfält

Dräneringsvatten 1973- Karta Data

Lovisa Stjernman Forsberg
Maria Blomberg

Ytavrinningsvatten 1988-   Data
Grundvatten 1973-   Data
Pesticider

Ytvatten 2002- Karta Data Jenny Kreuger

Grundvatten 2003-   Data
Sediment 2002-   Data
Pesticider i nederbörd Nederbörd 2002- Karta Data Jenny Kreuger
Luft 2009-   Data
Pesticiddatabas   1990-   Data Jenny Kreuger
Yttäckande rikskartering
av mark och gröda
Yttäckande övervakning av
jordbruksmark och gröda
1994-   Data Jan Eriksson
Markpackning Markpackning 2003- Karta Data Ararso Etana

 

Dataformat, kvalitet och metoder

Dataleveransmall Fältprotokoll Kvalitetsmärkning av data
Se separat sida Ej relevant Kvalitetsmärkning av de data som datavärden håller för NV:s räkning och som presenteras på denna sida. (Under utveckling, NV 2005-04-05)
Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning

Kvalitetsdeklaration för respektive delprogram

Undersökningstyper som dataleverantörerna använt samt andra förekommande metoder eller manualer
Kvalitetssystemet Nationellt delprogram Typområden på jordbruksmark

Regionalt delprogram Typområden på jordbruksmark


Pesticider i Typområden och åar

Pesticider i nederbörd

Observationsfält på åkermark

Markpackning

Typområden, växtnäring:
Ytvattenkemi (U-typ)
Grundvattenkemi (U-typ)
Markkarakterisering (U-typ)
Inventering av fastigheter och odling (U-typ)
Handledning för vattenföringsbestämningar
Grundvattenkemi, strategi för övervakning
Pesticider:
Pesticider i Typområden (U-typ)
Pesticider i åar (U-typ)
Pesticider i nederbörd (MÖ-metod)
Observationsfält:
Dräneringsvatten på Observationsfält (MÖ-metod)
Grundvatten på Observationsfält (MÖ-metod)
Jordbruksmark och gröda, yttäckande:
Jordbruksmark och gröda, yttäckande (MÖ-metod)

Tidigare versioner av metoddokument finns här.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara


Kontaktinformation


Katarina Kyllmar, Forskningsledare
Institutionen för mark och miljö, SLU
katarina.kyllmar@slu.se, 018-672597

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se