FyrisSKZ - skyddszonsdatabas

Senast ändrad: 14 december 2017
FyrisSKZ_crop.jpg

FyrisSKZ är en nationell, webbaserad databas för skyddszoners effekt och kostnad.

FyrisSKZ är ett webbaserat verktyg för att redovisa resultat ur en nationellt täckande databas för skyddszoners effekt och kostnad. Med hjälp av verktyget kan man välja ut ett eller flera delavrinningsområden (indelning enligt SVAR) i Sverige och få fram uppgifter om skyddszoners effekt, kostnad och potential längs sjöar, vattendrag och diken i dessa områden. Resultatet har beräknats för flera olika  skyddszonsbredder  för att analysera hur detta påverkar effekt, kostnad och potential.

Beräkningar av skyddszonernas effekt och kostnadseffektivitet har utförts på uppdrag av Vattenmyndigheterna. Beräkningarna baseras på modellering med beslutstödsystemet FyrisCost. Effekten  beräknas utifrån tillgänglig data avseende gröda, jordart, fosforinnehåll i jord, lutning mot vattendrag, skyddszonsbredd, med mera. Kostnadsschabloner baseras på beräkningar av intäkter för alternativ markanvändning (d.v.s. produktionsbortfall).

Webapplikationen är under utveckling och justeringar kommer därför att göras framöver.

FyrisSKZ finns här: fyrisskz.slu.se/

Läs mer:

Visar skyddszoners effekt mot övergödning


Kontaktinformation

Holger Johnsson, forskningsledare
Institutionen för mark och miljö, SLU
holger.johnsson@slu.se, 018-67 24 55, 070-575 03 47

Sidansvarig: elin.widen@slu.se