Det här gör vi inom program Kust och hav

Senast ändrad: 10 januari 2018
Provfiske/Test fishing. Foto: Fredrik Landfors, SLU.

Program Kust och hav ska bidra till att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Det gör vi genom att ta fram beslutsunderlag och råd för förvaltningen baserat på särskilda utredningar och aktuella forskningsresultat. Program Kust och hav har ett särskilt ansvar att utföra syntesorienterade analyser för att ge en helhetsbild av tillstånd och trender i Östersjön och Västerhavet. Arbetet bygger på samarbete med myndigheter/organ som ansvarar för vattenmiljöfrågor i kust och hav. Verksamheten sker nästan uteslutande inom SLU:s institution för akvatiska resursers (SLU Aqua) arbete vid kusten och i havet.

Kust och Hav har som mål att ge:

  • en helhetsbild av tillstånd och trender i Östersjön och Västerhavet,
  • stöd till arbetet med att nå nationella miljökvalitetsmål, främst Hav i balans och levande kust och skärgård, samt internationella miljömål,
  • underlag för rådgivning inom fiskeriförvaltning och marin förvaltning.

Verksamheten inom programmet

Program Kust och hav har verksamhet inom följande områden:

Analys och rådgivning om fisk och fiske

  • Beståndsanalys
  • Internationell fiskeriförvaltning, fisk och skaldjur
  • Nationell fiskeriförvaltning, fisk i kustområdet

Indikatorer för miljöstatus i kust och hav

Marin planering

Ekosystembaserad förvaltning av havet

  • Integrerad ekosystemanalys
  • Effekter på födoväven

Kontrollprogram och miljökonsekvensbedömningar

Datainsamling och provfiske

Samarbeten inom program Kust och hav

Vårt arbete bygger på en god samverkan med de myndigheter som ansvarar för de aktuella miljöfrågorna och med de samhällssektorer som är verksamma i havsmiljön, i Sverige och internationellt.

Vårt nationella myndighetssamarbete sker framför allt med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna och länsstyrelser. Vi samarbetar internationellt framför allt genom ICES (Internationella havsforskningsrådet), och genom att medverka i expertgrupper inom HELCOM, OSPAR, och STECF (EU-kommissionens expertgrupper inom den Vetenskapliga, tekniska, ekonomiska kommittén för fiske), samt forskningsprogram.


Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44

Håkan Wennhage, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
hakan.wennhage@slu.se, 010-478 40 51, 076-133 44 55                    

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se