Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs stora insikter i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar. 
Institutionen för ekologi utbildar, forskar och samverkar för en klok användning av naturens resurser i framtiden.