Ur SLU:s kunskapsbank

Riskbedömningsverktyg för läckage av bekämpningsmedel till yt- och grundvatten

Senast ändrad: 05 december 2017
bekämpningsmedelsläckage240.jpg

Undersökningar av vattenmiljön under 1980-talet visade för första gången att bekämpningsmedelsrester förekom i halter som utgjorde en risk för vattenlevande växter och djur samt för människors hälsa.

Det blev uppenbart att det behövdes bättre kunskap om hur bekämpningsmedel sprids i miljön och hur vi bäst kan förutsäga vilka medel som är acceptabla eller inte. MACRO-modellen utvecklades vid SLU som ett forskningsverktyg för ändamålet.

Modellen var den första av sitt slag i världen och används nu inom riskbedömningen för godkännande av bekämpningsmedel inom EU. Ämnen godkänns bara om de inte bedöms nå vattenmiljön i halter som har oacceptabel påverkan på miljö och hälsa.

Med MACRO-modellen som grund har ytterligare riskbedömningsverktyg utvecklats. Dessa används av myndigheter, rådgivare och lantbrukare i Sverige. MACRO-verktygen har alltså fått stort genomslag i samhället på flera olika nivåer. De underlättar för myndigheter att ta väl avvägda, konsekventa och transparenta beslut för att skydda vattenmiljön vid bekämpningsmedelsanvändning.

Forskningens genomslag i samhället

KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB) vid SLU har finansierat utvecklingen av dessa verktyg sedan 2006, och lägger mycket kraft på förankring och dialog med olika avnämare i samhället, till exempel genom att anordna utbildningar och seminarier samt delta och presentera verksamheten på konferenser och samverkansmöten. De tre olika riskbedömningsverktygen beskrivs nedan.

MACRO in FOCUS

Vid godkännande av bekämpningsmedel för användning inom jordbruket görs riskbedömningar för yt- och grundvatten med hjälp av modeller. Ämnen ska bara godkännas om de inte bedöms nå vattenmiljön i halter som har oacceptabel påverkan på människans hälsa eller vattenekosystem. Dessa riskbedömningar görs delvis med hjälp av det MACRO-baserade riskbedömningsverktyget "MACRO in FOCUS".

Det här verktyget används på EU-nivå för godkännande av aktiva substanser, samt för produktgodkännande i ett flertal länder, bland annat Sverige. Kravet att modeller skulle användas i riskbedömningen för läckage av bekämpningsmedel till yt- och grundvatten specificerades i ett EU-direktiv år 1991.

Ett antal arbetsgrupper tillsattes av EU-kommissionen kort därefter för att utveckla metoder som möjliggjorde implementeringen av direktivet.

Efter en genomgång av det dåvarande kunskapsläget identifierades MACRO som den mest lämpade modellen för beräkning av bekämpningsmedelsförluster till ytvatten via dräneringssystem. Arbetet med att skräddarsy verktyget "MACRO in FOCUS" för detta ändamål påbörjades 1997, och verktyget togs i bruk inom godkännandeprocessen i EU i början på 2000-talet.

Numera är det EU:s livsmedelsmyndighet EFSA som godkänner vilka modeller som får användas, och det är växtskyddsmedelsproducenterna som utför simuleringarna som underlag i sina ansökningar. Det pågår ett löpande arbete med att uppdatera verktyget när det kommer ny kunskap, i dialog med producenterna och EFSA..

Sedan 2006 har ytterligare två skräddarsydda MACRO-baserade riskbedömningsverktyg utvecklats: MACRO-DB och MACRO-SE. De används i riskhanteringen för redan godkända produkter med målet att minimera miljöpåverkan av bekämpningsmedelsanvändning.

MACRO-DB

MACRO-DB lanserades under 2013 för tillståndsprövning för bekämpningsmedelsanvändning inom vattenskyddsområden.

Markägare och lantbrukare som vill använda bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde måste enligt Naturvårdsverkets föreskrifter söka tillstånd för detta hos kommunen. Den tidigare vägledning som Kemikalieinspektionen tillhandahållit togs bort 2011, och det finns därför stort behov av ett nytt verktyg som beslutsstöd till kommunerna.

CKB har i dialog med berörda nationella myndigheter (Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och SGU) och tänkta användare (handläggare på kommuner samt rådgivare och lantbrukare) utvecklat MACRO-DB. En första testversion av MACRO-DB släpptes under 2012, och efter kommentarer från användare släpptes en skarp version 2013.

Verktyget används i dag i många kommuner i Sverige. Nationella myndigheter, kommuner och lantbrukare anser att MACRO-DB ökar tydligheten i arbetet, minskar risken för felaktiga beslut som kan leda till att dricksvattnet kontamineras, samt medför minskad risk för konflikter.

MACRO-SE

MACRO-SE är en regional version av MACRO-DB. Slutfasen av utvecklingen av MACRO-SE pågår fortfarande, men flera myndigheter har redan visat intresse för verktyget, framför allt Havs- och vattenmyndigheten och de regionala vattenmyndigheterna. Vattenmyndigheterna planerar att använda verktyget för riskanalys och för att utforma miljöövervaknings- och åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen.

I samarbete med länsstyrelsen i Skåne har simuleringar av risker för läckage av bekämpningsmedel till ytvatten i länet genomförts med MACRO-SE. Resultaten användes som underlag för förslagen till åtgärdsprogram för södra Östersjöns vattendistrikt. Ett liknande arbete för grundvatten är snart genomfört.

Även Kemikalieinspektionen har uttryckt intresse för att använda MACRO-SE, till exempel för att med hjälp av simuleringsresultat kunna avgöra om de värsta-falls-scenarier som används vid riskbedömningen inom godkännandeprocessen är relevanta.


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, koordinator 
Institutionen för vatten och miljö, SLU
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se