Registrera dina publikationer

Allt som publiceras vid SLU ska registreras i SLU:s publikationsdatabas, SLUpub. Systemet används bland annat för intern uppföljning och medelstilldelning, leverans av publikationsdata till nationella system och gör det enkelt att visa upp SLU:s forskning på webben. 

Vad behöver du som forskare göra?

I publikationsdatasen, SLUpub, registrerar du som forskare vid SLU alla de texter du publicerar, både vetenskapligt material och populärvetenskapligt. Att även de publikationer som inte riktar sig direkt till forskarsamhället behöver vara väl dokumenterade är viktigt eftersom universitetens samverkan med övriga samhället betonas mer och mer både nationellt och internationellt. Det är bara publikationer som finns registrerade i SLUpub som räknas in i underlaget för den publikationsbaserade delen av medelsfördelningen inom universitetet.