Siffror och fakta om SLU

Senast ändrad: 02 november 2017

Här hittar du siffror och fakta om SLU baserat på den senaste årsredovisningen. Här hittar du också informationsmaterial som presenterar SLU.

 Rubriker på sidan:

Antal anställda och studenter

Under 2016 hade SLU:

  • 2 774 helårsanställda
  • 3 745 helårsstudenter
  • 604 aktiva forskarstuderande

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

SLU:s utbildningsutbud utgår från de yrkesexamina som universitetet får utfärda och den forskning som bedrivs vid universitetet. De senaste fem åren har antalet helårsstudenter minskat, bland annat beroende på minskat statsanslag 2012-2015. Regeringen har satt ett mål om 12 000 helårsstudenter åren 2016–2018. För att nå det treåriga målet måste SLU öka sin utbildningsvolym med 10 procent de två kommande åren.

 Helårsstudenter 2013 2014 2015 2016
Grundnivå 2 639 2 601 2 542 2494
Avancerad nivå 1 198 1 204 1 217 1 202
Ej nivåklassade kurser* 43 33 52 50
Totalt 3 879 3 838 3 812 3 745

 * Studenter på utbytesprogram.

Yrkesutbildningar utgör basen i utbudet av utbildningar som börjar på grundnivå. Söktrycket till programmen är varierande. Djurrelaterade utbildningar har flest antal sökande. Alla utom ett av SLU:s program som börjar på avancerad nivå ges på engelska.

Under 2016 har 1 069 examina utfärdats till 851 individer. Antalet individer är färre än antalet examina eftersom studenterna har möjlighet att ta ut flera examina från samma utbildning.

Sidans topp

Utbildning på forskarnivå

Under 2015 antog SLU 95 nya forskarstudenter, vilket bortsett från bottennivån 2015, är i nivå med antagningen de närmast föregående åren. Antalet aktiva forskarstudenter var 604, varav 57 procent var kvinnor och 43 procent var män.

69 procent av forskarstudenterna hade doktorandanställning. Den stipulerade tiden för en doktorsexamen är 8 terminer. Den genomsnittliga nettostudietiden för en doktorsexamen vid SLU är 8,5 terminer. Givet utbildningens individuella karaktär och risken för planerade hinder i forskningen är resultatet tillfredsställande.

Forskarstuderande 2013  2014 2015 2016
Nyantagna 92 102 73 95
Aktiva 721 710 638 604

Sidans topp

Forskning

År 2016 ökade SLU:s vetenskapliga publicering efter att tidigare ha minskat två år i följd. Forskare vid SLU publicerade under 2016 cirka 1 600 artiklar och ”reviews”. Flest artiklar publiceras inom områdena ekologi, miljövetenskap, skogsvetenskap, växtvetenskap och veterinärmedicin.

10,5 procent av de vetenskapliga artiklar som publiceras vid SLU tillhör de 10 procent mest citerade inom sina respektive ämnesområden. De tre enskilda områden som är mest framgångsrika (avseende topp 10 procent-citerade) är växtvetenskap, marin- och sötvattenbiologi samt ekologi.

SLU:s andel av den totala publiceringen i Sverige var 5,2 procent 2016. Drygt två tredjedelar av publikationerna vid SLU 2016 hade internationella medförfattare. Det enskilda land som SLU:s forskare i störst utsträckning samarbetar med är USA, följt av Tyskland och Storbritannien.

Antal artiklar med minst en SLU-adress 2007-2016*

*2016 års värde är en uppskattning baserad på uttag i Web of Science i januari 2017, uppräknat med 6 procent.

SLU:s externa finansiering har den senaste femårsperioden ökat inom forskning och utbildning på forskarnivå. Mellan 2012 och 2016 har den externa finansieringen ökat med 9 procent. Det är framför allt bidrag från vetenskapliga råd och stiftelser som har ökat. Även internationella bidrag har ökat.

Sidans topp

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.

Närheten till forskning och den växelverkan det innebär är ett självklart motiv till varför fortlöpande miljöanalys ska bedrivas vid SLU. Andelen personer inom fortlöpande miljöanalys som även är verksamma inom utbildning och/eller forskning har ökat från 24 till 37 procent mellan 2006 och 2013, men har därefter minskat till 28 procent 2016. Andelen är tydligt mindre bland kvinnor än bland män.

Sidans topp

Personal

 SLU hade 2 774 anställda årsarbetare 2016. Antalet anställda vid SLU har minskat med 10 procent mellan 2012 och 2016.

Andelen lärare och forskare av den totala personalen har varit stabil, med en liten ökning från 41,5 procent 2012 till 41,9 procent 2016. De flesta anställningskategorier har minskat under perioden. Störst var minskningen bland meriteringsanställningar (-45 procent), doktorander (-28 procent) och professorer (-11 procent).

Årsarbetare 2012–2016

Anställningskategori 2012 2013 2014 2015 2016 Förändring
2012-2016
Professor 240 240 237 232 214 -11 %
Universitetslektor 121 122 123 116 118 -2 %
Meriteringsanställning 206 174 141 125 112 -45 %
Adjunkt 86 78 74 82 78 -10 %
Annan forskande och
undevisande personal
623 605 631 634 639 3 %
Doktorand 384 371 347 313 277 -28 %
Summa forskande och
undervisande personal
1 660 1 590 1 553 1 503 1 439 -13 %
Administrativ personal* 532 523 523 524 532 0 %
Bibliotekspersonal 46 41 37 39 41 -9 %
Teknisk personal* 789 753 739 726 718 -9 %
Arvodist 46 45 52 49 44 -5 %
TOTALT 3 073 2 952 2 904 2 841 2 774 - 10 %

*Administrativ och teknisk personal innefattar även verksamma inom utbildning, forskning och miljöanalys. Av totalt 1 250 årsarbetare i dessa kategorier 2016 var 417 årsarbetare verksamma inom utbildning, forskning och miljöanalys.

Inom de flesta anställningskategorier går trenden mot en jämnare könsfördelning. Bland den forskande och undervisande personalen var könsfördelningen jämn: 47 procent kvinnor och 53 procent män. Andelen kvinnor bland professorer har ökat från 25 procent till 30 procent mellan 2012–2015, men minskade till 29 procent år 2016.

Sidans topp

Finansiering

SLU har en samlad ekonomi i balans, och redovisar ett överskott på 103 mnkr för 2016. Den balanserade kapitalförändringen uppgår till 520 mnkr, vilket ger ett utgående kapital på 624 mnkr. Resultatet är större än prognostiserat vilket har sin förklaring i att nya anställningar, främst akademiska anställningar, har tagit längre tid att genomföra än planerat.

RESULTATRÄKNING 2016 
Mnkr
Verksamhetens intäkter  
Anslag 1 732
Avgifter och ersättningar 688
Bidrag 927
Finansiella intäkter 7
Summa 3 350
Kostnader  
Personal -1 962
Lokaler -404
Drift -736
Finansiella kostnader -8
Avskrivningar och nedskrivningar -137
Summa -3 246
Verksamhetsutfall 104
Resultat från andelar i helägda företag -0,5
Uppbördsverksamhet 0
Transfereringar  0
Årets kapitalförändring (årets resultat) 103

 

Kostnader per verksamhetsgren 2016

 Verksamhetsgren Mnkr Procent
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 549 17
Forskning och utbildning på forskarnivå 2 251 70
Fortlöpande miljöanalys   446 13

 Sidans topp

Presentationsmaterial

Tryckta exemplar av Om SLU- broschyr och årsredovisningar kan beställas från SLU:s servicecenter.

Sidans topp

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se