Uppdragsutbildning

Senast ändrad: 18 september 2017
1422709_94122964.jpg

Uppdragsgivare såsom företag, myndigheter och andra juridiska personer kan beställa och köpa kurser av SLU till sin personal

Uppdragsutbildning kallas sådan utbildning som utförs mot avgift på uppdrag av s.k. juridisk person, dvs företag (AB), myndigheter eller organisationer och avser i första hand personalutbildning i syfte att gagna företaget.

Uppdragsgivaren utser kursdeltagare.

Deltagare, även om denne saknar behörighet, får tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande högskoleutbildning om utbildningen uppfyller kraven för detta.

En högskola får bara bedriva uppdragsutbildning som knyter an till sådan högskoleutbildning som högskolan har examensrätt för. Avgift och/eller bidrag ska motsvara full kostnadstäckning för utbildningen.

Kurser med högskolepoäng

Här finner du en databas där man kan se tidigare och pågående uppdragsutbildningar som motsvarar grundläggande högskoleutbildning.

Policy        

Policy och riktlinjer för uppdragsutbildning vid SLU

Universitet och högskolor är ålagda att fastställa riktlinjer för uppdragsutbildning. SLU:s policy fastställs för en 4-års period. Nuvarande policy gäller från 2015 till 2018.

Lagar och regler        

I Sverige är det riksdag och regering som har det övergripande ansvaret för högre utbildning och forskning och som bestämmer vilka regler, mål och riktlinjer som ska gälla inom högskoleområdet. Uppdragsutbildning styrs av Svensk författningssamlings förordning SFS 2002:760.

Universitets- och högskolerådet beslutar om föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor: UHRFS 2013:11.

Är du anställd vid SLU? Klicka här!


Kontaktinformation

Jane Geismar, utbildningskonsulent
Ortskansli SLU i Skara, sekretariatet för uppdragsutbildning
jane.geismar@slu.se
0511-671 28, 070-270 71 28

Sidansvarig: jane.geismar@slu.se