Åtgärder som fungerat

Senast ändrad: 25 april 2017
Bibagge Apalus bimaculatus: Foto: Niklas Lönell

För att vända negativa populationstrender pågår många olika praktiska skötselåtgärder runt om i Sverige. Flera arter har redan genomgått ett antal säsonger med åtgärder vilket har gett ett positivt resultat.

Olika arter har olika specifika krav och olika bra kunskapsläge. Det finns ofta fler olika åtgärder för att gynna en art, ofta faller de inom någon av dessa kategorier:
  • populationsförstärkningar
  • utökning av antalet potentiella biotoper
  • habitatförbättringar

Bibaggen - vanligare än man trott

Bibagge (Apalus bimaculatus) är ett exempel på en art som när arbetet med ÅGP startade hade ett mycket dåligt kunskapsläge, för att idag - flera år senare - vara en art som vi förstår och kan mycket mer om. Bibagge visade sig nämligen ha varit starkt förbisedd pga. sin aktivitetsperiod tidigt på våren, och ett stort antal tidigare okända förekomster har upptäckts de senaste åren som en följd av riktat eftersök. Troligen är dock denna ökning skenbar, och en minskning av artens habitat har skett de senaste årtiondena. I Mellansverige utnyttjar bibaggen i många fall sand- och grustäkter. Många av dessa människoskapade miljöer befinner sig just nu i så kallad ”älsklig fas”, dvs. tidsperioden mellan exploatering och igenläggning. Bibaggen har därmed god tillgång på blottad sandmark i soliga lägen, men om skötselåtgärder inte påbörjas för att hålla dessa sandmarker öppna kommer de snart att växa igen och stora delar av bibaggens livsmiljö kommer att försvinna. Arten missgynnas således av spontan igenväxning av sandtäkter samt igenväxning av flygsanddyner. Idag har ÅGP-arbetet kunnat avslutas. Läs mer om bibagge.

Trumgräshoppan lyckad restaurering

Trumgräshoppa (Psophus stridulus) trivs i hävdade torrbackar med stark solexponering. Arten är vindkänslig så den behöver även tillgång till buskar och träd, som ger lä och varma gläntor. Av olika anledningar har arten minskat kraftigt under de senaste decennierna. Restaureringsinsatser har främst genomförts i Östergötland och Sörmland och populationens utbredning och storlek har ökat på dessa platser. De senaste årens inventeringsinsatser inom ramen för åtgärdsprogramsarbetet har också lett till att ett antal nya lokaler har hittats. Läs mer om trumgräshoppa.

Slät tallkapuchongbagge - lyckad naturvårdsbränning

Slät tallkapuschongbagge (Stephanopachys linearishar ökat i sitt utbredningsområde i norra Sverige vilket sannolikt beror på genomförda naturvårdsbränningar, men också på grund av att kunskapen har ökat genom de inventeringar som genomförts. Idag har ÅGP-arbetet kunnat avslutas. Läs mer om slät tallkapuschongbagge.


Kontaktinformation

Telefon: 018-672295

Mikael Svensson, kontaktperson Åtgärdsprogram
ArtDatabanken, SLU
mikael.svensson@slu.se,018-672714, 070-6842714