Naturvård

Naturvårdens uppgift handlar både om att skydda och förvalta värdefulla områden och arter och att möta människors behov av att nyttja naturen och allt som naturen ger. 

Nickpottia Microbryum curvicollum. Illustration: Polyyanna von Knorring

EU-direktiv och nationella mål

Medlemsländerna i den Europeiska unionen (EU) är tvingade att införliva en rad olika direktiv i sin egen nationella lagstiftning. I Sverige har det skett genom ändringar i miljöbalken och de olika förordningarna under denna. Det är också tvingande för länderna att nå målen med direktiven. Däremot har medlemsländerna ofta relativt stora frihetsgrader beträffande vägen till målen. Läs mer om Sveriges nationella mål.

Aktuella direktiv

Medlemsländerna i den Europeiska unionen (EU) är tvingade att införliva en rad olika direktiv i sin egen nationella lagstiftning. I Sverige har det skett genom ändringar i miljöbalken och de olika förordningarna under denna. Det är också tvingande för länderna att nå målen med direktiven. Däremot har medlemsländerna ofta relativt stora frihetsgrader beträffande vägen till målen. Läs mer om svenska EU-direktiv.

ArtDatabankens arbete med EU:s naturvårdsdirektiv

ArtDatabanken har flera arbetsuppgifter som kopplar till Art- och habitatdirektivet (Artikel 17) och Fågeldirektivet (Artikel 12). På uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten arbetar vi bl.a. med att:

  • utveckla system för datainsamling som ska ligga till grund för övervakning, analys och uppföljning av de arter och naturtyper som omfattas av art- och habitatdirektivet
  • sammanställa förslag till rapport till EU enligt samma direktiv
  • ta fram underlag till, och genomföra granskningar av, förslag till nya Natura 2000-områden
  • ta fram underlag som relaterar till direktiven
  • fungera som stöd till länsstyrelserna i deras arbete med Natura 2000, inte minst när det gäller uppföljning av bevarandemålen i Natura 2000-områdena

Vi arbetar även med de beröringar som finns mellan de två ovan nämnda direktiven och två andra EU-direktiv:

ArtDatabanken representerar SLU i det konsortium som står bakom European Topic Centre on Biological Diversity (ETC). Vi representerar även Sverige i två arbetsgrupper under EU-kommissionen där våra art- och naturtypsexperter bidrar i den EU-gemensamma diskussionen som syftar till att förbättra och effektivisera genomförandet av direktiven.