Fakta om arter

Ungefär 60 000 flercelliga arter är kända från Sverige  kunskapen varierar mycket och i flera organismgrupper finns stora kunskapsluckor. ArtDatabanken arbetar långsiktigt med att bygga upp, sammanställa och tillgängliggöra information om svenska arter.

Islandsmussla Arctica islandica. Illustration: Helena Samuelsson

Om arter

Artbestämning - vilken art är det?

ArtDatabanken utvecklar verktyg för artbestämning på webben. Vår ambition är att det ska gå att artbestämma på flera olika sätt, t.ex. med hjälp av traditionella bestämningsnycklar eller bildgallerier. För många arter finns i Artfakta redan nu bilder, kartor och korta beskrivande texter som kan vara till hjälp vid artbestämning. I bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna har flera grupper presenterats med utförliga bestämningsnycklar.

Utbredning - var finns arten?

Kunskap om arters utbredning är viktig i många sammanhang. ArtDatabanken har Sveriges största rapportsystem för artobservationer - Artportalen. I Artportalen kan du både rapportera och söka efter artobservationer. Genom att kontakta ArtDatabanken kan du också ta del av äldre artobservationer som ännu inte förts över till Artportalen. I Analysportalen kan du söka fram fynd ur Artportalen och andra databaser, och kombinera med andra miljödata.

Ekologi - hur lever arten?

Arters ekologi beskriver hur de interagerar med varandra och sin miljö. Ekologin ger svar på frågor som: i vilken miljö lever arten, och vad äter den? I ArtDatabankens webbapplikation Artfakta finns ekologiska fakta om enskilda arter sökbara och presenterade. Ekologiska fakta är mest utförliga för de rödlistade arterna, men arbete pågår kontinuerligt med att fylla databasen med fakta om alla svenska arter.

Namn och släktskap - vem är släkt med vem?

Taxonomi och systematik handlar om att beskriva och namnge organismer, samt att utreda deras evolutionära släktskap. I den taxonomiska databasen Dyntaxa kan du ta reda på vilka arter som förekommer i Sverige, deras svenska och vetenskapliga namn och hur de är släkt med varandra. Genom att även synonyma namn finns i databasen kan du lätt hitta även arter som bytt namn. Dyntaxa ligger till grund för namnsättningen i våra övriga webbapplikationer, t.ex. Artportalen och Artfakta.