Svenska artprojektet

ArtDatabanken har sedan 2002 i uppdrag att kartlägga alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur. För att nå detta mål arbetar vi på flera olika sätt.

Stor ärgmossa Zygodon rupestris. Illustration: Polyanna von Knorring

Svenska artprojektets uppdrag

 1. Att stödja och utdela medel till inventeringar av dåligt kända organismgrupper. Svenska artprojektet stöttar riktade inventeringsinsatser av dåligt kända organismgrupper och/eller i dåligt kända miljöer.
 2. Att stödja och utdela medel till taxonomisk forskning om dåligt kända organismgrupper. Den forskning och de inventeringar som Svenska artprojektet stöttat (2002–2014) har hittills lett till att ca 3 000 nya arter för landet har upptäckts, varav ca 1 000 arter är helt nya för vetenskapen.
 3. Att stödja och utdela medel till biologiska museer. Stödet omfattar: att omhänderta material från pågående forskning och inventeringar, att göra museisamlingar tillgängliga i offentliga databaser samt att stärka museernas taxonomiska kompetens vad gäller dåligt kända organismgrupper.
 4. Att ta fram, presentera och tillgängliggöra kunskap om Sveriges arter. Kunskapsspridning sker på ArtDatabankens webbplats i Artfakta och genom bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

Svenska artprojektets mål

Regeringen har beslutat att Svenska artprojektets mål ska vara följande (Regeringsbeslut N2016/01829/SK):

 • Kartlägga och vetenskapligt beskriva i landet förekommande arter av djur, växter och svampar, med prioritet för dåligt kända arter och organismgrupper.
 • Tillgängliggöra fakta och data för forskare, yrkesverksamma naturvårdare och den naturintresserade allmänheten. Svenska artprojektet ska resultera i utgivning av ett referensverk över i landet förekommande flercelliga organismer och i digital kunskapsspridning. På lämpligt sätt ska samverkan ske med andra aktörer, bland annat för att stimulera och kvalitetssäkra inrapportering av artobservationer till Artportalen.
 • Bidra till att uppfylla nationella och internationella mål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att förse samhället med kunskapsunderlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder.

Här kan du ladda ner Svenska artprojektets långsiktiga mål 2017.

Svenska artprojektets styrgrupp

Svenska artprojektets styrgrupp är ett forum för övergripande diskussioner och beslut.

Ledamöter

 • Stefan Ekman, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
 • Ulf Gärdenfors, ArtDatabanken, SLU (ordförande)
 • Kjell Arne Johanson, Naturhistoriska riksmuseet
 • Sandra Jönsson Bäckman, WWF
 • Ellen Larsson, Göteborgs universitet
 • Liselott Sjödin Skarp, ArtDatabanken, SLU
 • Ingrid Salvesen, norska Artsprosjektet, Artsdatabanken (suppl. vakant)
 • Thomas Strid, Huddinge kommun

Adjungerad

Publicerad: 08 februari 2018 -