Interna styrdokument

Senast ändrad: 03 januari 2018

Här hittar du styrdokument gällande utbildning på grund och avancerad nivå.

1. Måldokument och strategier

Inriktningsdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå 2017–2020, 2016-10-12

Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar, 2016-12-21

Se även avdelning 1. Visioner och strategier av övergripande karaktär.

2. Policyer

Policy för användning av djur inom forskning och utbildningen vid SLU, 2015-12-15

SLU:s policy och handlingsplan mot fusk och plagiering inom utbildning, 2012-12-21

Studentinflytande vid SLU, 2014-12-08

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

 Se avdelning 5. Organisation och beslutsstruktur.

4. Riktlinjer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, från och med 1 augusti 2015, 2014-12-16 

Gallrings- och dokumenthanteringsplan för studerandehandlingar, 2009-08-25 

Lokal examensordning – regler för examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (inkl. ämnesbeskrivningar för SLU:s huvudområden), 2017-12-20

Riktlinjer för antagning till senare del av utbildningsprogram, 2016-12-08

Riktlinjer för examination inom utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU, 2013-06-24 och 2013-08-26

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU, 2014-04-22

Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Riktlinjer för självständiga arbeten (examensarbeten), upphovsrätt och publicering inom utbildning vid SLU, 2013-06-24

Riktlinjer för utbildningsplaner inom utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU, 2015-08-25

Preciserade riktlinjer för progression i masterprogram vid SLU, 2015-12-04

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå, 2016-09-07

Övergripande riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU, 2013-10-14

Implementering av övergripande riktlinjer för utbildning vid SLU, 2014-06-10

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Se avdelning 6. Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

6. Anvisningar och instruktioner

Aktivitets- och handlingsplan för studentrekrytering, 2016-12-08

Anvisningar för antagning till senare del av program, 2017-03-20

Anvisningar för kursplaner, 2015-09-11
Mall för kursplaner (Word-format)

Anvisningar för utbildningsplaner, 2015-12-21
Mall för utbildningsplaner - svenska (Word-format)
Mall för utbildningsplaner - engelska (Word-format)

Interna anvisningar för handläggning av tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå, 2017-08-30 

Riktlinjer för gemensam examen vid SLU, 2011-12-19

Riktlinjer vid misstanke om fusk och andra disciplinära frågor inom utbildning vid SLU, 2011-09-05, rev 2012-09-10

Riktlinjer vid misstanke om trakasserier av student enligt diskrimineringslagen, 2011-09-12

Tentamensregler vid SLU, 2010-06-28

Övergripande riktlinjer för administration av utbildning vid SLU, 2013-08-26

Sidansvarig: Johan.Toren@slu.se