Diskrimineringslagen och DO

Senast ändrad: 14 november 2017
Lagbok.png

Som student på SLU omfattas du av diskrimineringslagen. Om du har anmält trakasserier till SLU och anser att universitetet inte har gjort tillräckligt kan du få hjälp från DO att föra saken vidare

SLU utgår från diskrimineringslagen, som slår fast att ingen ska diskrimineras på grund av:

 • Kön
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Sexuell läggning (homo-, bi- eller heterosexualitet)
 • Funktionsnedsättning
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck (avser transpersoner)
 • Ålder

Vad säger diskrimineringslagen?

Studerande vid universitet och högskolor omfattas av Diskrimineringslagen.

De viktigaste punkterna i lagen utifrån ett universitets- och studentperspektiv är följande:

 • Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Universitetet ska dokumentera sitt arbete för likabehandling av
  studenter. Vid SLU bedrivs detta arbete inom en Lika villkorsorganisation. Läs
  mer om Lika villkor vid SLU
 • Universitetet har också en utredningsskyldighet om det föreligger misstanke om diskriminering eller trakasserier.
  SLU har tagit fram riktlinjer vid misstanke om trakasserier av student.

Diskrimineringsombudsmannen

I Sverige finns en myndighet som heter Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. DO:s arbete gäller alla diskrimineringsgrunder. Om du har anmält trakasserier till SLU och anser att universitetet inte har gjort tillräckligt för att åtgärda trakasserierna kan du få hjälp från DO att föra saken vidare. På DO:s webbsidor finns information och råd om diskriminering.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se