Behandling av personuppgifter

Senast ändrad: 03 januari 2018

Som student på SLU måste du lämna vissa personuppgifter till oss. Vi behöver dina uppgifter för att handlägga ärenden om antagning till kurser, program, utbytesstudier, examen med mera, och för att rapportera godkända studieresultat.

E-post och ansökningar är allmänna handlingar

SLU är en statlig myndighet. Det betyder att ansökningar, brev, e-post och andra meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen (Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap 1 §). Detta innebär att handlingarna är offentliga och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. Om e-post eller ansökningarna innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, får vi däremot inte lämna ut den sekretessbelagda informationen. Läs mer om skyddade personuppgifter i avsnittet nedan.

Som statlig myndighet måste SLU lämna ut uppgifter till andra myndigheter enligt särskilda bestämmelser om uppgiftsskyldighet (Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor). Då måste vi även lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess.

Skyddade personuppgifter

Vissa uppgifter om en student kan undantas från offentlighetsprincipen, om sekretess råder. Sekretessen kan till exempel bestå av skyddat namn, personnummer eller skyddad adress.

Om du inte har sekretesskydd i folkbokföringen men vill ha det på SLU måste du själv kontakta SLU och ange vad din begäran grundar sig på. Du måste också kunna visa intyg som styrker att du behöver sekretess.

Mer information:

 • Skatteverket: Mer information om vad sekretess innebär.
 • Antagning.se: Information om hur du med sekretess anmäler dig till utbildning:

Informationsutbyte med andra

Exempel på uppgifter som SLU lämnar:

 • Centrala studiestödsnämnden (CSN) – uppgifter om meriter, studieresultat och kursregistreringar för varje student.
 • Statistiska centralbyrån (SCB) – uppgifter om registrering, resultat och examen för varje student.
 • Universitets- och högskolerådet (UHR) – uppgifter om studenters utbytesstudier samt studieresultat och kursregistreringar för varje student.
 • Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) – uppgifter om studenter som har blivit avstängda eller fått en varning av SLU:s disciplinnämnd.
 • Migrationsverket – Person- och adressuppgifter samt information om skyldighet att betala studieavgift på kurs eller program. Även information om student har betalat, om vi har återbetalat studieavgifter, eventuell utebliven kursregistrering för betald kurs och avstängning på grund av utebliven betalning.

Exempel på uppgifter som SLU hämtar:

 • Skatteverket – information om var studenter är folkbokförda.
 • UHR - uppgifter om studenter som antagits till utbildningar.

Rätt att begära information

Du har rätt att en gång om året begära information från oss om vilka uppgifter vi har om dig. Om du vill ha informationen kan du mejla registrator@slu.se med din begäran.

Den mesta av informationen om dig själv som finns i Ladok kan du själv se på Mina studier.

Rätt att begära rättelse

Om du tycker att vi har felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att begära rättelse. Skriv till registrator@slu.se och begär rättelse. 

Information skickas från din webbläsare

När du besöker en sida på www.slu.se och studentwebben sparar vi uppgifter om din IP-adress, webbläsare och operativsystem. Uppgifterna skickas automatiskt från din webbläsare till våra servrar där de sedan sparas i en logg. Vi använder informationen för att se att våra tjänster fungerar som de ska och för att ta fram statistik.

För studentwebben sparar vi även information om vem som har loggat in på studentwebben genom att vi spar användarnamn. Detta gör vi för att veta vem som är inloggad och om personen ska ha tillgång till Mina kurser och Mina meddelanden.

Lagar och förordningar

Regler om hur vi får använda dina personuppgifter finns i följande lagar och förordningar:

 • Personuppgiftslagen (1998:204)
 • Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
 • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Sidansvarig: utb-webb@slu.se