Övergripande miljömål

Senast ändrad: 14 december 2017

SLU har övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, fortlöpande miljöanalys och utbildning för hållbar utveckling.

Vision med fokusområden

”SLU har som vision att vara klimatneutralt innan 2027 och för att nå det är sex fokus områden identifierade.

 • 6.1 All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung

 • 6.2 All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung

 • 6.3 Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas icke-fossilt bränsle

 • 6.4 Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet

 • 6.5 SLU:s personresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan[1], (Dnr SLU ua.2017.1.1.3-1965)

 • 6.6 Klimatkompensation

 

Energianvändning

Status 2017-11

Mål 1.1

Med 2014 som basår, ska SLU ytterligare öka självförsörjningsgraden på elenergi i hyrda och i eget förvaltade fastigheter till minst 13 % till år 2020. När det gäller värme ska självförsörjningsgraden fortsatt vara högre än 90 % på eget förvaltade fastigheter.

Uppföljning: Under 2016 har solceller installerats i Alnarp, Lövsta och i Röbäcksdalen. Självförsörjningsgraden för el i hyrda och i eget förvaltade fastigheter har därför ökat något till cirka 11,3%, vilket ligger i linje med målet. Vattenkraftsprojektet i Grimsö löper också på enligt plan. Även när det gäller värme så ligger självförsörjningsgraden i linje med målet, inte minst då flera åtgärder genomförts under året.

 

Mål 1.3

SLU ska i egna fastigheter och i inhyrda lokaler energibespara med minst 1 % per m2 och år, där 2012 utgör basår. Det utrycks med andra ord att till och med 2020 ska minst 9 % per m2 totalt ha energibesparats.

Uppföljning: Energiförbrukningen har enligt statistiken minskat med 3%. (endast helårsuppföljning)

 

 

Tjänsteresor

Status 2017-11

Mål 2.1

SLU ska minska koldioxidutsläpp från resande med 10 % och helårsanställd till utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.

Uppföljning: I jämförelse med kvartal 2 2013 har SLU år 2017 minskat resandet med 19 procent och helårsanställd.

 

Mål 2.4

Koldioxidutsläppen från inrikes resande med flyg skall i jämförelse med år 2013 minska med 20 % och helårsanställd till och med år 2020.

Uppföljning: I jämförelse med kvartal 2 2013 har SLU ökat inrikes resande med flyg med fem procent och helårsanställd. Tittar man på totalen och inte per helårsanställd har SLU minskat resandet med inrikes flyg med tre procent.

 

Mål 2.5

Antal IT-resor ska öka med 15 procent till 2020 med 2016 som basår.

Uppföljning: Antal IT-resor (videokonferensmöten) hade vid halvårsskiftet 2017 ökat med 87%, jämfört med halvårsskiftet 2016.

 

 

Inköp

Status 2017-11

Mål 3.5

Samtliga upphandlade avtal där miljökrav bedöms som relevanta att ställa utifrån miljöriskanalys, ska resultera i att bra-miljöval alternativ1 finns där så är möjligt, senast 2019.

Varor och tjänster som är eller kan bli bra miljövalsmärkta ska om teknisk möjligt finnas tillgängliga och markerade med grönt löv i Proceedo

Uppföljning: I de upphandlingar, som resulterat i avtal med startdatum 2017-01-01 t.o.m. 2017-06-30, har i samtliga fall har en miljöriskanalys genomförts. I fyra av dessa upphandlingar har miljöriskanalysen resulterat i miljökrav i respektive upphandling. Inget av avtalen har resulterat i bra-miljövalsalternativ. Anledningen är att endast ett (1) avtal är ett ramavtal, upphandlingskonsulter. I detta avtal bedömdes inte miljökrav på tjänsten vara relevant. Övriga avtal är resultatet av en s.k. objektsupphandling.

 

Mål 3.6

Årligen ska uppföljning ha genomförts av minst en (1) upphandling för att fastställa om, och i vilken utsträckning, en reducerad miljöpåverkan uppnåtts. Uppföljning: Under 2017 planeras uppföljning av en (1) upphandling: Restaurang- och cateringtjänster.

 

 

Utbildning för hållbar utveckling (UHU)

Status 2017-11

Övergripande mål: Alla studenter som deltar i något av SLU:s program ska få en bra bas att hantera alla perspektiv (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) på hållbarhet i sin framtida yrkesutövning. 

Det uppnår vi genom att uppnå följande delmål:

 • Integrera hållbar utveckling i alla program (100%)  till 2020.
 • I kursutvärderingar få minst 70 % positivt svar på fråga om hållbarhet integrerats i utbildningen, senast 2020.
 • Årligen arrangera en workshop med PSR (programstudierektorer) för att dela erfarenheter och utveckla UHU .
 • Minst 80 % av alla kursledare/kursansvariga lärare ska delta i en dags fortbildning i utbildning för hållbar utveckling, senast vid utgången av 2020.
 • Minst 70 % av tillfrågade alumner ska uppleva att deras utbildning (i program) ska ha gett dem verktyg att arbeta med alla tre dimensioner av hållbar utveckling i deras nuvarande yrkesutövning.
 

 

Fortlöpande miljöanalys

Förutom målen nedan har vicerektor för miljöanalys i uppdrag att ta fram miljömål för verksamheten som ska börja gälla 2019.

Status 2017-11

Mål 5.1

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som mål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet. Det ska också bli tydligare vilka data som finns tillgängliga och att de uppfyller SLU:s grundläggande kvalitetskrav. Verksamhetsområdets omsättning fungerar som indikator för målet och för att målet ska uppnås ska intäkterna öka 402 mnkr (2014) till 442 mnkr (2018).

Uppföljning: Intäkterna till SLU:s fortlöpande miljöanalys ökar med 20 mnkr från 2016 till 2017 (inkl. pris och löneuppräkning) och ligger nu på 427 mnkr. Delmålet bedöms vara möjligt att uppnå. (endast helårsuppföljning)

 

Mål 5.3

Inom 1,5 år efter påbörjat åtgärdsarbete eller senast 2018-12-31 ska åtgärdsarbetet inom verksamhetens processer vara slutfört och det ska finnas information på SLU:s webb, s.k. metadata, om vilka miljöanalysdata som finns tillgängliga.

Uppföljning: 25 (33%) verksamheter uppnått delmål 2. Blygsam ökning jämfört med årsskiftet. Även om det i princip borde vara möjligt för alla återstående verksamheter som påbörjat åtgärdsarbetet att bli klara till årsskiftet (förutsättningarna på plats) talar svårigheter att prioritera detta.

 
Fakta:

Förklaring status

Målet bedöms i nuläget nås inom satt tidsaspekt

Målet bedöms i nuläget kunna nås om det sätts in fler åtgärder 

Målet bedöms i nuläget inte kunna nås

Sidansvarig: infra-webb@slu.se