Studiesociala rådet (STRÅ) och de studiesociala grupperna

Senast ändrad: 25 januari 2018

Den studiesociala miljön är viktig för att SLU:s studenter ska trivas och må bra under utbildningstiden. Exempel på studiesociala frågor är studenthälsa, arbets-/studiemiljö, campusmiljö, likabehandling, mångfald och försäkringar.

Studiesociala rådet (STRÅ) är ett SLU-övergripande organ som jobbar med studiesociala frågor. STRÅ:s verksamhet är inriktad mot studenterna på utbildningar på grund- och avancerad nivå. På varje studieort finns en studiesocial grupp eller motsvarande, som jobbar med studiesociala frågor på lokal nivå.

Sammansättning av STRÅ

STRÅ består av prorektor (ordförande), en lärare från vardera fakulteten samt två representanter för de studerande. Lärarna utses av rektor efter förslag från dekanerna. Lärarrepresentanterna har personliga suppleanter, som kallas om den ordinarie representanten är förhindrad att delta. Studeranderepresentanterna utses av SLUSS (SLU:s samlade studentkårer).

Utbildningsavdelningen bistår med sekreterare till STRÅ. Sammankallande i de ortsvisa studiesociala grupperna är adjungerade till STRÅ.

Verksamhet

STRÅ sammanträder två gånger per termin. Exempel på ärenden är att ge förslag till åtgärder i SLU:s Lika villkorsarbete, att följa upp studentkårernas välkomstsaktiviteter, vara med och utforma studiesociala enkäter, samt krishantering ur studentperspektiv. STRÅ arrangerar välkomstutbildning för studentkårerna
(tillsammans med SLUSS) och utbildning för studentskyddsombud. STRÅ:s formella uppdrag finns listat här. Minnesanteckningar från STRÅ:s möten finns under Protokoll på Medarbetarwebben respektive Studentwebben (det går också bra att kontakta sekreteraren).

De studiesociala grupperna

Grupperna jobbar med studiesociala frågor på respektive studieort. Det kan gälla uppföljning av välkomstsaktiviteter liksom av den lokala studenthälsans besöksstatistik, samt fakulteternas arbete med åtgärder utifrån studiesociala enkäter. Ibland ordnar också de studiesociala grupperna stresshanteringskurser för studenter och seminarier om t.ex. likabehandling.

De studiesociala grupperna är sammansatta av lärare, studentrepresentanter och studievägledare. Oftast ingår också representanter för den lokala Studenthälsan och Universitetkyrkan/Studentpräster.

Samverkan mellan STRÅ och de studiesociala grupperna

Grupperna rapporterar om aktuella lokala frågor på de olika studieorterna till STRÅ. De kan också föra upp frågor av övergripande intresse att behandlas på STRÅ-möten. STRÅ hämtar in synpunkter på exempelvis Lika villkorsplanen och studiesociala enkäter från grupperna. 

Fakta:

Sammansättning av STRÅ

Ordförande - Karin Holmgren
LTV-fakulteten - Mats Gyllin
NJ-fakulteten - Rob Hart
S-fakulteten - Anders Alanärä
VH-fakulteten - Helene Hamlin
SLUSS - Stina Andersson, stina.andersson@slu.se
SLUSS - Gabriella Snöberg, gabriella.snoberg@slu.se

Utbildningsavdelningen, sekreterare - Ylva Eklind, ylva.eklind@slu.se

Sammankallande i de studiesociala grupperna

Alnarp - Lena Swärd, lena.sward@slu.se
Flyinge - Lovisa Broms, lovisa.broms@flyinge.se
Skinnskatteberg - Gina Parkatti, gina.parkatti@slu.se
Strömsholm - Linda Nordwall, linda.nordwall@stromsholm.com
Ultuna - Christina Hägnebo, christina.hagnebo@slu.se
Umeå - Victoria Eriksson, victoria.eriksson@slu.se
Wången - Barbara Winqvist Staaf, barbara.winqvist.staaf@wangen.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ylva.Eklind@slu.se