Planering och uppföljning

Senast ändrad: 01 februari 2018

Den i Högskoleförordningen ingående Examensordningen beskriver examensmål för doktorsexamen samt examensmål för licentiatexamen som måste uppfyllas för att examen ska kunna utfärdas. Examensmålen beskriver kunskaper och färdigheter som doktoranden ska ha uppnått vid examen.

Vägen mot målen, dvs. utbildningens innehåll och utformning, kan skilja mellan doktorander beroende på bl. a. doktorandens förkunskaper och avhandlingsarbetets karaktär. Handledare och doktorand ska forma en gemensam förståelse av vad examensmålen innebär för just dem, dvs. formulera individuella lärandemål för utbildningen. Varje planering och uppföljning ska innehålla en diskussion av doktorandens nuvarande kunskaper och färdigheter i relation till lärandemålen.

Planering och uppföljning av forskarutbildningen innehåller några obligatoriska steg (se figur), och ska dokumenteras med hjälp av den individuella studieplanen (ISP).

 

Årlig uppföljning

Halvtidsuppföljning

Slutseminarium - vid monografiavhandling

Avhandling och disputation

Regler och blanketter

Årlig uppföljning

Den årliga uppföljningen av ISP ska göras av doktorand och handledare vid ett formellt möte och ska baseras på den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet, ett aktuellt ladokutdrag och rätt version av den individuella studieplanen.

Uppföljningen ska relatera till de individuella lärandemålen och man ska bedöma:

  • Hur fungerar utbildningen?
  • Kan utbildningen fullföljas enligt nuvarande planering?
  • Vilka åtgärder kan vidtas för att stärka utbildningen?
  • Hur ser planerna ut för kommande år?

Frågorna i denna checklista för årlig uppföljning kan vara till hjälp. 

I samband med planering och uppföljning av utbildningen är det lämpligt att diskutera samarbetsformer med hjälp en checklista.

Uppföljningen dokumenteras i den individuella studieplanen. Huvudhandledare och doktorand skriver under åtagandedelen varefter hela ISP diarieförs och arkiveras. Undertecknandet innebär att åtagandedelen blir giltig som längst ett kalenderår från den dagen.

Enskilda institutioner/ämnen kan utforma extra rutiner med seminarier och diskussioner i samband med den årliga uppföljningen. Sådana rutiner ska, om de är obligatoriska, regleras i den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.

 

Halvtidsuppföljning

Efter två års nettostudietid men före halvtidsuppföljning, ska doktoranden hålla ett institutionsseminarium där han/hon uppvisar tillräcklig förmåga att:
- muntligt presentera sitt avhandlingsarbete, 
- diskutera och analysera generella och specifika metoder inom ämnesområdet,
- självständigt diskutera och analysera sina resultat. 

Den muntliga presentationen ska bedömas av en person som är antagen som docent eller har en vetenskaplig kompetens som enligt fakultetsnämndens bedömning motsvarar den som krävs för att bli antagen som docent inom relevant ämne. Handledare eller annan person med intressekonflikt får inte vara bedömare. Slutsatser och kommentarer från bedömningen ska relateras till de individuella lärandemålen och ämnets karaktär och diskuteras med doktoranden i samband med årsuppföljningen.

Dessa instruktioner för bedömare vid halvtidsseminarium kan vara av värde för både doktorand och bedömare.

I samband med uppföljningen vid halvtid ska handledare, doktorand och en representant utsedd av fakultetsnämnden ta ställning till om de allmänna förutsättningarna för utbildningens och avhandlingsarbetets genomförande på institutionen respektive inom forskningsprojektet är tillräckliga goda.

Förutom halvtidsseminariet, som alla doktorander ska genomföra, ska alla doktorander som skriver en monografiavhandling hålla ett slutseminarium tidigast nio månader före det planerade disputationsdatumet alternativt licentiatseminariet.

 

Slutseminarium - vid monografiavhandling

Vid slutseminariet ska doktoranden presentera sitt arbete, besvara frågor och diskutera kommentarer. En bedömare ska delta i slutseminariet. Bedömaren ska vara antagen som docent eller ha en vetenskaplig kompetens som enligt fakultetsnämndens bedömning motsvarar den som krävs för att bli antagen som docent inom relevant ämne. Bedömaren får inte vara anställd vid samma institution som doktoranden. Handledare eller annan person med intressekonflikt får inte vara bedömare.

Bedömaren ska göra en skriftlig bedömning av

  1. doktorandens och avhandlingens kvalitet i relation till examensmålen,
  2. möjligheterna att slutföra avhandlingen enligt tidsplanen.

Bedömarens skriftliga omdöme ska bifogas till ansökan om disputation.

Fakultetsnämnden kan i ett ämnes allmänna studieplan ställa krav för godkännande av monografiavhandlingar.

Huvudhandledare ansvarar för att bedöma om doktoranden har nått examensmålen och att avhandlingen är av inom disciplinen erkänt god vetenskaplig kvalitet. Efter ansökan, se kapitel 8.2, beslutar fakultetsnämnden om avhandlingen kan försvaras på ett licentiatseminarium respektive på en disputation.

Sidansvarig: Lotta.Jaderlund@slu.se