Studiesociala enkäter

Senast ändrad: 25 september 2017

SLU strävar efter att erbjuda en god studiemiljö där studenterna trivs. För att få veta vilka eventuella brister som finns och kunna vidta åtgärder, kartläggs den studiesociala miljön via regelbundna enkäter.