Utbildningsavdelningen

Senast ändrad: 07 februari 2018

SLU har samlat administrativa och stödjande verksamheter som i huvudsak berör student- och utbildningsfrågor inom utbildningsavdelningen.

Alumn

Syftet med alumnverksamheten är att stärka kontakten med omvärlden, stärka varumärket SLU och för att stötta fundraising och uppdragsutbildning genom goda förbindelser med SLU:s alumner. Alumntanken introduceras när studenterna antas och följer med genom hela studieprocessen. SLU Alumn arbetar nära SLU Karriär, med karriärstöd till studenter.

SLU Alumn kan även stötta institutioner för att öka studenters kontakt med arbetslivet, tillhandahålla material för alumnrekrytering nationellt och internationellt.

Skicka gärna tips på nyheter, uppdragsutbildningar och konferenser mm. av intresse för alumner till slualumn@slu.se.

Kontakt

Länkar

Antagning

Antagningen arbetar med antagning till SLU:s kurser och program på grund- och avancerad nivå. Antagningen sker genom tillämpning av SLU:s antagningsordning. Antagningen ger även stöd och service till fakulteter, institutioner och den övriga administrationen när det gäller frågor om anmälan, behörighet, meritvärdering och urval.

För mer information, vänligen se länkarna nedan.

Kontakt

Länkar

Doktorandombudsmannen (DO)

Doktorandombudsmannen arbetar med att bevaka doktoranders arbetssituation och se till att de får den hjälp de har rätt till. Doktorandombudsmannen ger enskilt stöd och rådgivning till doktorander, hjälper doktorandråden, SLU:s samlade studentkårer och kårstyrelser i fråga om doktorandfrågor.

Till doktorandombudsmannens arbetsuppgifter hör även att kontinuerligt bevaka frågor om utbildning på forskarnivå såväl inom universitetet som externt, samt att sammanställa faktamaterial angående utbildning på forskarnivå och doktorandfrågor.

Kontakt

Länkar

Examen

Examen handlägger samtliga examensansökningar vid SLU, dvs yrkesexamina och generella examina på grundnivå och avancerad nivå samt examina på forskarnivå. Vid Examen utfärdas också kursbevis och dubbletter/kopior av examensbevis samt översättningar av äldre examensbevis.

Kontakt

Länkar

  • Examen - information på studentwebben.

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Funka samordnar särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättningar. Funka administrerar beslut om stöd till studenter, och de gemensamma medel som SLU avsätter för stödet. Gruppen är också diskussionspartner till lärare, kursledare och examinatorer när det gäller anpassning av undervisningsmoment och examination.

Kontakt

Länkar

Stöd till internationella studenter och lärarutbyten

De internationalla handläggarna vid utbildningsavdelningen arbetar med stöd till studenter på grund-, avancerad och doktorandnivå kring frågor som rör internationellt samarbete och utbytesstudier. Handläggarna är även en stödfunktion i internationella studiefrågor till fakulteter, institutioner och den övriga administrationen. De administrerar och handlägger processerna kring in- och utresande utbytesstudenter, personalmobilitet inom Erasmus och Nordplus, stipendieprogrammen MFS och Linnaeus-Palme, samt ansvarar för avtalen med SLU:s samarbetsuniversitet bilateralt samt inom Erasmus och Nordplus.

Kontakt

Länkar

På medarbetarwebben

På slu.se

På studentwebben

SLU Karriär

SLU Karriär syftar till att underlätta övergången mellan studierna och arbetslivet för studenter, doktorander och alumner vid SLU.

För studenterna är det viktigt att redan under utbildningen få möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet, liksom att få kunskaper och insikter om karriärmöjligheter efter examen.

Därför har SLU Karriär tagit fram tjänster som karriärguiden. Dessutom erbjuder vi kostnadsfri granskning av CV och jobbansökan via e-post. Studenterna har tillgång till dessa tjänster både under och efter sin utbildning.

Kontakt

Länkar

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledarna ger studenterna personlig vägledning i studie- och yrkesfrågor och finns som professionella samtalspartners och bollplank före, under och efter studietiden.

På SLU finns det centrala studie- och karriärvägledare som arbetar övergripande med alla studenter på SLU.

Kontakt

Länkar

På studentwebben

På slu.se

Utbildningssystem

Systemgruppen ansvarar för SLU:s samtliga utbildningsadministrativa system samt studentwebben. Några av de systemen är:

  • Alumuninät - alumndatabas
  • Fronter - virtuella kursrum
  • Kronox - lokalbokningsystem
  • Ladok - studentdokumentation och studieresultat
  • NyA - nationellt antagningssystem
  • Slukurs - utbildningsdatabas
  • Slunik (och Evald) - kurshemsidor och kursutvärderingar
  • Studentwebben - information till SLU:s studenter

Kontakt

Länkar

Enheten för pedagogisk utveckling

Enheten för pedagogisk utveckling (EPU) arbetar tillsammans med fakulteter, institutioner och undervisande personal för att främja den högskolepedagogiska utvecklingen vid SLU.

Enheten utgör en strategisk resurs och en expertfunktion inom pedagogik, inklusive IT-pedagogik, och har ansvaret för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen inom SLU.

Kontakt

epu@slu.se

Länkar

Enheten för pedagogisk utveckling (EPU)

Utbildningsmedia

Utbildningsmedia producerar media som stöd till undervisningen vid SLU. Filmade föreläsningar, interaktiva kurshjälpmedel på Internet m.m är saker som UtbildningsMedia kan hjälpa till med.

Kontakt

utbildningsmedia@slu.se

Länkar

Utbildningsmedia

Enhetschefer 

Maria Orvehed, ställföreträdande avdelningschef och enhetschef, enheten
för student- och karriärstöd
E-post: Maria.Orvehed@slu.se  Telefon: 018-67 2433


Helen Alstergren, enhetschef, enheten för utbildningssystem och -media
E-post: Helen.Alstergren@slu.se  Telefon: 018-67 3008


Helena Lundvik, enhetschef, enheten för studieadministration
Epost: helena.lundvik@slu.se Telefon: 018-67 2068


Charlotte Hising (tjänstledig), enhetschef, enheten för studieadministration
E-post: Charlotte.Hising@slu.se  Telefon: 018-67 2017


Cecilia Almlöv, enhetschef, enheten för pedagogisk utveckling
E-post: Cecilia.almlov@slu.se Telefon: 018-67 10 92


Kontaktinformation

Roger Pettersson, avdelningschef, utbildningsavdelningen, SLU
roger.pettersson@slu.se, 018-67 30 22

Sidansvarig: utb-webb@slu.se