Ledningskansliet

Senast ändrad: 02 januari 2018

Ledningskansliet tillhandahåller olika typer av stöd till SLU:s verksamhet, allt från administrativt stöd till styrelsen och rektor till att hjälpa forskare söka EU-bidrag. Nedan kan du läsa mer om de fyra enheter som utgör ledningskansliet.

Sekretariat

Sekretariatet har till uppgift att stödja universitetsledningen och styrelsen, bland annat genom att

Här finns även flera andra funktioner:

 • Akademiintendent: samordnar, planerar och genomför akademiska högtider
 • Remisskoordinator: ansvarar för remisshanteringen vid SLU
 • Språkkoordinator: ger språkligt stöd till verksamheten

Juridik och dokumentation

Juristerna

 • har övergripande ansvar för juridiska frågor vid SLU
 • fungerar som juridisk stödfunktion till universitetsledningen och till verksamheten
 • fattar beslut om sekretess och utlämnande av allmänna handlingar
 • ger råd inom förvaltningsrätt, högskolelagstiftningen samt avtals- och upphovsrätt 
 • fungerar som sekreterare i universitetets disciplinnämnd och personalansvarsnämnd.

Integritets- och dataskyddsfunktionen

 • ser till att SLU följer dataskyddslagstiftningen
 • gör risk- och konsekvensbedömningar när personuppgifter ska behandlas
 • sköter registret över personuppgiftsbehandlingar vid SLU
 • ger råd och stöd i frågor om integritet, personuppgifter och dataskydd. 

Dokumentationsfunktionen

 • har övergripande ansvar för rationell och effektiv dokumenthantering vid universitetet
 • ger stöd och råd i frågor om hantering av allmänna handlingar, diarieföring, bevarande och gallring
 • sköter det centrala universitetsarkivet
 • tar hand om inkommande post och diarieför universitetets handlingar.

Externfinansiering/Grants Office

Externfinansiering/Grants Office

Arbetar främst med att

 • hjälpa forskare och administratörer att söka externa bidrag
 • utveckla och underhålla SLU-gemensamma system och styrdokument för externfinansiering
 • ge administrativt stöd till projektledningen i EU-finansierade projekt
 • stödja SLU:s strategiska arbete mot EU:s program och institutioner.

SLU Global

SLU Global

 • koordinerar, stödjer och informerar om SLU-baserad forskning och utbildning inom ramen för SLU:s strategi för politiken för global utveckling
 • hanterar SLU:s nationella och internationella samverkan i olika organ
 • samordar stödet i frågor kring låginkomstländer

Kontaktinformation

Miika Wallin, chef för ledningskansliet
Ledningskansliet, SLU
miika.wallin@slu.se, 018-67 22 88, 070-653 08 12

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se