Interna styrande dokument

Senast ändrad: 03 januari 2018

Interna styrande dokument är dokument som beslutats av organ eller befattningshavare vid SLU, till exempel styrelsen, rektor, universitetsdirektören, en fakultetsnämnd eller en dekan.

Alla giltiga interna styrande dokument ska publiceras på denna sida.

Avtal, anställningsbeslut och förordnanden av medlemmar i nämnder, utskott och kommittéer publiceras däremot inte som interna styrande dokument.

Styrande dokument indelade efter sakområde

Varje internt styrande dokument tillhör ett eller flera sakområden. Om du klickar på ett sakområde i listan visas dokumenten inom det området. Om dokumentet hör till flera sakområden publiceras det bara på sidan för det sakområde som anges som första område i dokumenthuvudet.

 1. Visioner och strategier 
 2. Forskning och utbildning på forskarnivå 
 3. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 4. Fortlöpande miljöanalys 
 5. Organisation och beslutsstruktur  
 6. Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag  
 7. Arbetsmiljö  
 8. Arkiv och diarium 
 9. Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag 
 10. IT och tele  
 11. Kommunikation och media  
 12. Lika villkor/likabehandling
 13. Lokaler och fastigheter 
 14. Miljö  
 15. Personal
 16. Samverkan och uppdragsverksamhet/internationalisering  
 17. Säkerhet och informationssäkerhet 

 

Typer av interna styrande dokument

Inom varje sakområde delas dokumenten in efter typ. Det finns sex typer. Nedan ges en översiktlig beskrivning av respektive typ. Mer detaljerad information finns i riktlinjerna för hantering av styrande dokument, som du når via länken nedtill på sidan.

1. Måldokument och strategier

I den här typen av dokument formuleras visioner och mål för verksamheten på ett övergripande sätt. Det anges också vilka tillvägagångssätt som bör användas för att nå dessa mål.  

2. Policyer

En policy är universitetets eller en fakultets viljeinriktning inom ett visst område. En policy, tillsammans med måldokument och strategier, ligger till grund för att styra beslut och beteenden i önskad riktning. 

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

Delegationsordningar beskriver vilket ansvar och vilka befogenheter olika organ och befattningshavare har inom organisationen. De är bindande.

4. Riktlinjer

Riktlinjer är bindande och anger på ett konkret och detaljerat sätt vad som gäller i en viss situation. Riktlinjer är ofta en SLU-anpassning av lagar och förordningar. De kan också vara en precisering av en policy. Riktlinjer är bindande.

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Exempel på återkommande planerings- och styrdokument är budgetinstruktioner, verksamhetsplaner med anslagsfördelning, budgetar och verksamhetsuppdrag. Denna dokumenttyp kan vara bindande.

6. Anvisningar och instruktioner

En anvisning eller instruktion anger på vilket sätt en arbetsuppgift eller åtgärd ska utföras. De är ofta administrativa preciseringar av en riktlinje.

Fakta:

Ett styrande dokument kan antingen vara inriktande eller bindande.

 • Inriktande dokument: Är mindre preciserade än de bindande och anger en viljeinriktning.
 • Bindande dokument: Grundas ofta på lagar, förordningar eller föreskrifter och är en lokal anpassning av dessa.

 

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se