Forskningsutvärdering

Senast ändrad: 28 juli 2017

Kvalitet och Nytta (KoN 09)

Styrelsen för SLU beslutade i april 2008 att låta genomföra en heltäckande utvärdering av SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys (Foma).

Utvärderingen, kallad Kvalitet och Nytta (KoN), omfattade två huvudkomponenter:

  1. Bedömning av vetenskaplig kvalitet och relevans med hjälp av sakkunnigbedömning (”peer review”), samt
     
  2. Bedömning av nytta ur ett användarperspektiv utförd av SLU:s intressenter (näringar, myndigheter, intresseorganisationer, m.fl.)

Utvärderingen blev klar i november 2009. Slutrapporten och bilagematerial kan laddas ner från sidan Kvalitet och Nytta (KoN 09). Där finns även en kort sammanfattning av rapporten.

Vad hände efter KoN?

SLU:s styrelse beslutade i nov/dec 2009 att totalt 86 mnkr av statsanslaget  skulle användas för satsningar som baserades på slutsatser och rekommendationer i KoN-utvärderingen. Under 2010-2015 har "KoN-medel" fördelats till starka forskningsmiljöer respektive förstärkningsområden, samt till olika fakultetsövergripande satsningar (livsmedel, vattenbruk, statistik, modellering, Future-plattformar). Vidare har KoN-medlen använts till satsningarna på samverkanslektorer och SLU:s ledarskapsprogram.

SLUs ledning har beslutat att inte genomföra en ny KoN-utvärdering i avvaktan på beslut om en eventuell nationell utvärderingsssystem (se VRs förslag till kvalitetsutvärderingsmodell "FOKUS" på vr.se)

Enligt en översiktlig uppföljning av KoN-satsningarna som gjordes under 2014 har merparten lett till goda resultat, och vissa delar har varit mycket framgångsrika. SLUs ledning kommer under 2015 att besluta om vilka nya strategiska satsningar som kan vara aktuella att göra fr.o.m. 2016.


Kontaktinformation

Boel Åström, forskningssekreterare
Planeringsavdelningen, SLU
boel.astrom@slu.se, 018-67 20 22

Sidansvarig: plan-webb@slu.se