Samverkan

Senast ändrad: 02 augusti 2017

Samverkan och samarbete med det omgivande samhället är en självklar och naturlig del av SLU:s alla aktiviteter.

Under hösten 2017 genomförs särskilda satsningar på samverkan. Läs mer i nyheten "Ökade satsningar på SLU:s samverkan i höst".

SLU Samverkanscheck

Nu kan du söka en SLU Samverkanscheck för att utveckla din och dina kollegors förmåga att samverka externt eller söka samarbete med någon utanför akademin.

Nationell och internationell samverkan

Nedan hittar du ingångar till några enheter och verksamheter som är specifikt inriktade på samverkan, både nationellt och internationellt.

Alumnverksamhet

SLU:s  alumnverksamhet samordnar kontakterna med tidigare studenter och SLU. Här kan du få hjälp med:
  • Rådgivning. Du får hjälp med att komma igång med alumnverksamhet inom ditt program, din institution, din förening etc.
  • Adresser. Du kan få kontaktuppgifter till andra alumner, t ex om du skulle vilja få kontakt med presumtiva mentorer eller gästföreläsare.
  • Nyhetsspridning. Vi publicerar nyheter om alumndagar och evenemang på webben och i andra kanaler, bl a i vårt elektroniska nyhetsbrev.

Läs mer om SLU:s alumnverksamhet.

Kontakt

Karin Bennmarker, alumnsamordnare, utbildningsavdelningen

018-67 11 39

slualumn@slu.se

Samverkanslektorer

SLU har gjort en speciell satsning på samverkanslektorat inom 18 olika ämnesområden.

Samverkanslektorernas uppgift är att samverka med det omgivande samhället, samtidigt som de bedriver egen forskning inom sina ämnesområden. Här kan du se en presentation av samverkanslektorerna.

Kontakt

Samverkanskoordinator
Mariette Manktelow, 018-67 18 54

Bakgrund och styrdokument

SLU har som sektorsuniversitet en mycket lång tradition av samverkan med näringar och myndigheter med anknytning till jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, djurhållning och djursjukvård. Denna har efterhand utökats till samverkan med naturvårds- och miljöområdet, livsmedelskedjan, samhällsplanering, bioenergisektorn och en bred bioteknikindustri.

SLU satsar mycket aktivt på att utveckla sin omvärldssamverkan och har utlyst 18 kvalificerade anställningar med samverkansuppgifter.  Innehavarna ska både bedriva egen högkvalitativ forskning och samverka med omgivande samhälle. Ambitionen är att satsningen både skall vara till gagn för kunskapsutvecklingen hos SLU:s intressenter och för samhället i stort. Långsiktigt skall den också bidra till en förbättrad forskningsfinansiering för SLU.

Anställningarna inrättas som universitetslektorat med samverkansuppgifter och med förutbestämd institutionsplacering.  Detta innebär att vetenskaplig skicklighet utgör grunden, att pedagogisk skicklighet är en nödvändighet och att skicklighet inom samverkan utgör en absolut förutsättning för att komma ifråga för tjänsten. Det senare förutsätter mycket god dialogkompetens och ett stort omvärldsintresse.

Innehavare av samverkanslektorat måste också ha god kännedom om angränsande forskningsområden för att kunna fungera som ”ingång” till andra delar av SLU:s verksamhet för en bredare grupp intressenter.

Personerna skall även kunna agera som goda ambassadörer för hela SLU i olika externa sammanhang. Detta förutsätter kunskap och intresse för SLU:s breda verksamhet inom de biologiska naturresurserna.

Tyngdpunkten i dessa anställningar ligger på att utveckla samverkansprocesser som blir väl integrerade i institutionens/ämnesområdets forskning och undervisning. Innehavarna ska till 50 % bedriva egen kvalificerad forskning och till 50 % bedriva samverkan, där intressentnära forskning kan utgöra en del. Den egna forskningstiden är i normalfallet finansierad med externa forskningsanslag medan samverkan finansieras med statsanslag.

Undervisning ingår naturligt men skall inte omfatta mer än 20 % av arbetstiden. Denna kan då anknyta till både forskningsdelen och samverkansdelen, vars respektive omfattning då minskas i motsvarande mån. Kommunikation med det omgivande samhället är del av samverkansuppdraget och kommer ibland att ha formen av rena undervisningsuppdrag.

Utförligare beskrivning med bedömningskriterier finns i Styrdokument för samverkan

SLU Holding

Inom universitetet finns mängder med värdefull kunskap och kompetens. SLU Holding är SLU:s helägda dotterbolag och arbetar för att göra denna kompetens tillgänglig i samhället i form av produkter, tjänster eller sociala innovationer.

SLU Holding initierar, utvecklar och investerar i idéer från SLU, andra lärosäten och den gröna sektorn. Syftet är att tillsammans med idégivaren skapa hållbar samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt.

Har du fått ett kontraktsförslag? SLU Holding kan hjälpa dig så att du inte skriver bort dina rättigheter.

Har du en idé som du vill veta den kommersiella potentialen i, eller frågor som rör t.ex. patent, affärsutveckling och innovationsfinansiering?
SLU Holding erbjuder kostnadsfri innovationssupport till alla som är verksamma inom universitetet.

Hör av dig till SLU Holding!

SLU Global

SLU Global koordinerar, stödjer och informerar om SLUs forskning, undervisning och övrig verksamhet med syfte att stödja utvecklingen av lantbruksområdet i låginkomstländer. Läs mer på SLU Globals webbplats.

Föreståndare: Anders Malmer
Forskningsfrågor: Carolyn Glynn
Kommunikatör: Malin Planting
Administratör: Birgit Lundmark

Global Challenges University Alliance, GCUA

Global Challenges University Alliance är ett SLU-initiativ för att samla de främsta universiteten på varje kontinent kring frågor om livsmedelsförsörjning, bioenergifrågor, hållbar stadsutveckling och klimat. För att läsa mer, gå till den engelska sidan om Global Challenges University Alliance.

Kontakt

Koordinator för GCUA
Carl-Gustaf Thulin, +46 70-564 53 58

Vice rektor för internationella relationer
Ylva Hillbur

Grants Office

Grants Office har i uppdrag att bistå SLU:s personal med att söka internationell finansiering för sin forskning och att administrera sina forskningsprojekt. Fokus ligger mycket på internationell finansiering, särskilt EU-finansiering. Vi finns i Uppsala och Alnarp.

För mer information, följ länken till webbplatsen för Grants Office.

Här hittar du utlysningar om externfinansiering.

SLU IFCT

SLU International Funding and Collaboration Team (IFCT) hette tidigare SLU EU team. Namnbytet har föranletts av ett utökat fokus bortom Europeiska unionen.

SLU IFCT arbetar för att öka SLU:s deltagande i internationellt finansierade projekt.

Läs mer på webbplatsen för SLU IFCT.

Internationalisering av utbildningen

På sidan om internationalisering av utbildningen hittar du information om:

  • Erasmus Mundus
  • Minor Field Study
  • In- och utresande studenter
  • Nätverk
  • Regelverk för nya avtal
  • Dubbel och gemensam examen

Kontakter

Internationellt utbildningssamarbete

Avtalsfrågor (Erasmus Mundus, bilaterala avtal etc.):
Gabrielle Lagerkvist, utbildningsavdelningen, 018- 67 31 35

Student-, lärar- och personalmobilitet

Inresande utbytesstudenter: mobilitet@slu.se
Utresande utbytesstudenter: mobilitet@slu.se
Personal- och lärarutbyte: Karin Bennmarker, 018- 67 11 39

Samverka med SLU inom livsmedelsområdet

SLU har bred kunskap inom hela livsmedelssystemet och många mycket framstående forskare. Under de närmaste åren kommer vi att förstärka dessa verksamheter för att kunna bidra ännu mer till utvecklingen av en hållbar och säker livsmedelsproduktion och konsumtion i landet.

Här kan du själv ladda ner och skriva ut foldrar att dela ut när du möter externa
parter som kan vara intresserade av samverkan. Tänk på att skriva ut tvåsidigt
och att båda sidorna måste vara vända åt samma håll. I Adobe Acrobat ser du
först till att utskriften är i färg, sedan klickar du på fliken Storlek och
därefter kryssar du i rutan Vänd på kortsidan.

SLU i media

Här kan du se pressklipp om SLU från pressbevakningstjänsten Meltwater. 

Kontakter på universitetsnivå för nationell och internationell samverkan

Vicerektor för samverkan
Erik Fahlbeck, 018-67 19 71, 073-087 3544

Samverkanskoordinator 
Mariette Manktelow, 018-67 18 54

Kontakter på fakultetsnivå för nationell och internationell samverkan

LTV - Enheten för samverkan och
utveckling - internationalisering och EU-frågor
, vicedekan för internationalisering Paul Jensén, tel. 040-41 50 16

NJ - kommittén för globala frågor
Ordförande Håkan Jönsson, tel. 018- 67 18 86

S - internationella utskottet
Ordförande Jonas Rönnberg, tel. 040-41 51 79

VH - utskottet för global utveckling
Ordförande och vicedekan Torkel Ekman, tel.  018-67 18 55

Fakta:

SLU i media ger en sammanställning av medias rapportering om SLU.


Kontaktinformation

Mariette Manktelow, samverkanskoordinator, planeringsavdelningen, SLU
mariette.manktelow@slu.se, 018-67 18 54, 076-117 94 49

Sidansvarig: plan-webb@slu.se