Försöksdjur i forskning och undervisning

Senast ändrad: 10 augusti 2017

Dessa sidor riktar sig till alla som arbetar med djur i forskning och undervisning på SLU. Det finns ett gediget regelverk som alla berörda måste sätta sig in i.

Nedan hittar du en sammanfattning av regelverket kring försöksdjur, som alla som på något sätt arbetar med djur i djurförsök eller undervisning ska läsa och rätta sig efter.

Dessutom finns länkar till sidorna:

Sidorna om försöksdjur upprättas och uppdateras av koordinator för försöksdjursfrågor.

SLU_090115_0004_jgz.jpg
SLU_090520_0001_aln.JPG
SLU_100628_0002_cwe.jpg
SLU_130531_0804_mgt.jpg
SLU_150216_3505_jsg.jpg
SLU_150615_1747_jsg.jpg

SLU:s policy för användning av djur till forskning och utbildning

Försöksdjursrådet (Föd) är SLU:s djurskyddsorgan

Alla som använder, föder upp, tillhandahåller eller förvarar försöksdjur måste inrätta ett djurskyddsorgan som ska övervaka verksamheten från djurskyddssynpunkt, och aktivt verka för att god djuromsorg prioriteras inom verksamheten.

Försöksdjursrådet på SLU bildades 2014, enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur SJVFS 2012:26; Saknr L 150 (Länk). I lagtexten talas om djurskyddsorgan, men vi har valt att kalla det Försöksdjursråd på vårt universitet. Rådet ska stärka djurskyddet på SLU. Bland uppgifterna som åligger rådet är att:

  • Ge råd till personalen som hanterar djuren i frågor som gäller djurskydd i samband med deras inskaffande, hållande, skötsel och användning.
  • Ge personalen råd om tillämpning av kraven på ersättning, begränsning och förfining och hålla de anställda informerade om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen när det gäller tillämpning av de kraven.
  • Utarbeta och granska interna och operativa rutiner i samband med övervakning, rapportering och uppföljning i anslutning till välfärden för de djur som förvaras eller används på universitetet.

 

På den här sidan hittar du mer information om Försöksdjursrådet och hur det kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

 

Ledamöter i Försöksdjursrådet

Katarina Cvek     koordinator för försöksdjursfrågor, ordförande
Erik Petersson prof., NJ-fakulteten, vice ordförande
Jonas Malmsten post doc, S-fakulteten
Henrik Ericsson universitetsdjursjukhusdirektör, UDS
John Pringle prof., VH-fakulteten
Studentrepresentant Husdjursrådet
Lotta Jäderlund sekreterare, planeringsavdelningen
Petter Kjellander  prof., NJ-fak, suppleant för Erik Petersson
Sonya Juthberg fo. ing., S-fak. suppleant för Jonas Malmsten
Arne Persson   chefsveterinär, UDS, suppleant för Henrik Ericsson
Marianne Jensen-Waern    prof., VH-fak, suppleant för John Pringle

Koordinator för försöksdjursfrågor

Universitetet har en särskild koordinator för försöksdjursfrågor.

I uppdraget ingår bland annat:

  • Att vara ordförande i försöksdjursrådet
  • Att vara kontaktperson för myndigheter och privatpersoner i försöksdjursfrågor
  • Ansvar för kontroll av tillstånd
  • Samordning av tillsyn
  • Utbildning av personal och studenter
  • Representation i djurförsöksetiska nämnden 

Koordinator är Agr.Dr. Katarina Cvek vid institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för komparativ medicin och fysiologi. För att kontakta koordinatorn, skriv till djurforsok@slu.se

Tillståndshavare, ansvarig föreståndare, försöksdjursveterinär och djurvårdare/försöksdjurstekniker

Tillståndshavaren
Tillståndshavaren skall namnges i verksamhetstillståndet och skall vara en person som har behörighet i paritet med ansvar. Det åligger tillståndshavaren att se till att verksamheten bedrivs enligt de gällande lagkraven för försöksdjur . 

Vid SLU är rektor tillståndshavare för all försöksdjursverksamhet.

Ansvarig föreståndare
Enligt 20 § djurskyddslagen (1988:534) ska det finnas en eller flera godkända föreståndare sam ansvarar för att bedriva verksamheten med försöksdjuren. Föreståndaren ska dokumentera eventuell bristande efterlevnad av försöksdjurslagstiftningen och det etiska godkännandet samt vidta lämpliga åtgärder. Detta innebär att den ansvarige föreståndaren har befogenheten att avbryta försök vid bristande efterlevnad av försöksdjurslagstiftningen.

Föreståndaren och den försöksdjursveterinären/experten får inte vara samma person.

 Försöksdjursveterinär/expert
Till varje försöksdjursverksamhet ska det finnas en försöksdjursveterinär eller expert.  Veterinären/experten tillsätts av jordbruksverket och har till uppgift att bevaka djurskyddet, och ge råd och anvisningar om hur djurförsöken ska utformas. Rådgivningen ska omfatta både veterinärmedicinska aspekter och djurens fysiska och psykiska välbefinnande. Veterinären ska delta både i planeringen av försöken och i tillsynen av djuren framför allt i de fall då försöken medför lidande för djuren. Han eller hon ska också utföra veterinärmedicinska behandlingar vid sjukdom och skada. En expert kan tillsättas istället för en veterinär när så är lämpligt. Ett exempel kan vara provfiskeverksamhet.

Samarbete mellan ansvarig föreståndare och försöksdjursveterinär i praktiken
Det kan vara omöjligt att personligen alltid ha full kontroll på alla försök, alla burar, tillstånd, rutiner etc. Ansvaret som föreståndare eller veterinär kan aldrig delegeras däremot kan praktiska uppgifter delegeras. Vid delegation ska det tydligt finnas angivet vem som har de delegerade uppgifterna och under vilken tid delegationen gäller. Det är mycket viktigt att vara nåbar för att underlätta kommunikationen, t ex genom att ofta vara på avdelningen eller diskutera fältförsöken med de som är inblandade samt att meddela dem nyheter som händer inom försöksdjursområdet.

Dessa personer ska tillsammans bevaka djurskyddet och vara ansvariga för att verksamheten inte strider mot  djurskyddslagen. De ska rådgöra med försöksledare och försöksdjurstekniker om försöksplaner och djurens skötsel och tillsyn.

Försöksdjursrådet har tagit fram checklistor som hjälp för att kontrollera att verksamheten följer gällande lagar och regler.


Utbildning i försöksdjursvetenskap

Utbildning i försöksdjurskunskap – ett lagstadgat krav för alla som arbetar med djur som används till forskning och/eller utbildning
Alla som arbetar med försöksdjur, oavsett om de är föreståndare, veterinärer, forskare eller försöksdjurstekniker måste ha en utbildning i försöksdjurskunskap enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2012:26 Saknr L 150) 6 kap innan de får jobba med försöksdjur. Utbildningen ska vara anpassad till arbetet som ska genomföras. Koordinator för försöksdjursfrågor är ansvarig för all personalutbildning i försöksdjursvetenskap vid SLU. Om du har frågor kring detta kan du maila till djurforsok@slu.se.

Info om utbildningen
SLU har gått med i ett samarbete med andra universitet och bildat en webbutbildning i försöksdjursvetenskap. Det finns en grundmodul om lagar och etik samt moduler om några olika djurslag. Utbildningen är på engelska. Ifall du behöver gå denna utbildning - maila till djurforsok@slu.se och ange i mailet att du önskar inloggningsuppgifter samt vilket/vilka djurslag du ska arbeta med.

Alla måste vara kompetenta i sina uppgifter. Kompetensen ska kontrolleras av försöksdjursveterinär/expert, föreståndare eller annan person som de har delegerat ansvaret till. Ett kompetensbevis ska kunna visas upp vid förfrågan. En mall för detta hittar du här.

För forskarstuderande kompletteras web-utbildningen  med en kurs där vi går in mer på djupet i lagstiftningen kring våra försöksdjur samt försöksplanering och de 3 Rn. Doktorandkurs i försöksdjursvetenskap på engelska.Kontaktinformation

Koordinator för försöksdjursfrågor
Katarina Cvek
Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för komparativ medicin och fysiologi
djurforsok@slu.se

Sidansvarig: djurforsok@slu.se