Utlysning av infrastrukturstöd

Senast ändrad: 21 juni 2017
infrastrukturstod-nmr-SLU_120523_0478_jsg-620.jpg

SLU utlyser medel för stöd till forskningsinfrastrukturer, så kallat infrastrukturstöd. Här finns hela utlysningen för 2017 års stöd till infrastruktur för forskning.

 

Sista dag för ansökan för 2017 är 15 september.

 

Syftet är att:

 • erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsinfrastruktur
 • främja högkvalitativ forskning, samt
 • främja ökad intern samverkan och effektiv resursanvändning (samutnyttjande).

Nyheter och förändringar i årets utlysning:

 • Ett takbelopp på 10 mnkr har införts för ansökan om stöd från infrastrukturfonden. Ett lägsta belopp på 2 mnkr kvarstår.
 • Ett förtydligande har införts i huvudkriterierna för att komma ifråga för stöd. Det första kriteriet "Ge förutsättningar för forskning i världsklass" förtydligas genom att trycka på att det sökta stödet till en föreslagen forskningsinfrastruktur ska i första hand ge nya förutsättningar för forskning i världsklass. Ambitionen med denna förändring är att tydliggöra syftet med den strategiska satsningen på stöd till forskningsinfrastruktur. Det är alltså viktigt att i ansökan redogöra för vilka nya frågeställningar som kan prövas i och med en föreslagen utveckling/nyanskaffning av forskningsinfrastruktur.

 • Bedömningsprocessen har modifierats för att skapa tydligare beslutsunderlag. Detta inkluderar dels hur urvalet av externa sakkunniga görs och dels att bedömningskriterier och instruktioner för de externa sakkunniga förtydligats.

 • Därutöver har smärre förändringar gjorts i de tre tilläggskriterier som beredningsgruppen ska bedöma, som tar hänsyn till SLU-interna förutsättningar (se vidare i utlysningstexten nedan).

Infrastrukturstödet är en strategisk satsning som införs eftersom möjligheterna att få externa medel för forskningsinfrastruktur numera är begränsade. Den kopplar till SLU:s strategi för 2013-2016, där utveckling av och tillgång till avancerad infrastruktur ges hög prioritet, samt till SLU:s gemensamma riktlinjer för hantering av forskningsinfrastruktur.

Preliminärt tillgängligt belopp för årets utlysning är totalt 25 mnkr fördelat över perioden 2018–2022. Utlysningen planeras att göras årligen.

 


 


Klicka på valt bokmärke nedan så kommer du till rätt avsnitt längre ner på sidan.  

 

A. Villkor för stöd

Infrastrukturstödet gäller sådan infrastruktur som ger nya förutsättningar för forskning i världsklass. Infrastrukturen kan vara en anläggning, databas, instrument, speciallaboratorium, etc. Det avgörande är att den uppfyller de kriterier som anges nedan. För infrastrukturer som inte uppfyller dessa krav hänvisas till andra former av finansiering (se SLU:s riktlinjer för hantering av forskningsinfrastruktur).

Även infrastrukturer som kan komma ifråga för VR-finansiering kan söka infrastrukturstöd. Dessa förutsätts emellertid söka medel från VR om möjlighet ges och vid framgångsrik ansökan till VR hanteras frågan om SLU:s medfinansiering separat för varje enskilt fall.

För att komma ifråga för stöd ska infrastrukturen normalt uppfylla följande huvudkriterier:

 • Ge nya förutsättningar för forskning i världsklass
 • Utnyttjas av ett flertal forskargrupper med högt kvalificerade forskningsprojekt
 • Vara öppet och enkelt tillgänglig för användare utanför den egna institutionen/gruppen
 • Ha en långsiktig plan för vetenskapliga mål, finansiering och utnyttjande, inklusive stöd till och utbildning av användare
 • Ha särskilt avsatt personal som ansvarar för drift samt utbildning av och stöd till användare
 • Tillämpa användaravgifter, som är lika höga för alla användare vid SLU
 • Ha en organisation (styrgrupp etc.) som svarar för vetenskaplig ledning och kontinuerlig utvärdering, inklusive omvärldsanalys

Infrastrukturstöd kan beviljas för endera eller båda av följande kategorier:

a) Anskaffning/uppbyggnad av ny infrastruktur, alternativt uppgradering/komplettering/ersättning av befintlig infrastruktur (investeringar, installation, servicekontrakt, etc.)

b) Utveckling av tillgänglighet och användarstöd (lönekostnader för TA-personal som är direkt knuten till infrastrukturen och som krävs för att göra denna tillgänglig för nya användare, utbildning, etc.) .

Observera att stöd inte beviljas för forskarlöner eller andra direkta forskningskostnader. Stöd beviljas inte heller för ombyggnation av lokaler, inredning, etc.

Infrastrukturstöd kan utgå under maximalt 5 år. Minsta belopp per stöd är totalt 2 mnkr över 5 år. Övre beloppsgräns per ansökan är totalt 10 mnkr. Det beviljade stödet kommer normalt inte att täcka hela kostnaden för infrastrukturen; hur stor andelen blir avgörs från fall till fall. Berörda institutioner ansvarar för att kompletterande finansiering kan erhållas via andra finansieringskällor.

Infrastruktur som beviljats stöd under en period har möjlighet att ansöka om nytt stöd, men en ny prövning görs i konkurrens med andra ansökningar.

B. Anvisningar för ansökningarnas utformning

Ansökan kan lämnas in av enskilda forskare/forskargrupper eller institutioner. Det är normalt en fördel om flera institutioner ansöker gemensamt. Bidrag kan sökas för hel eller del av finansiering av infrastrukturen. Den person som ska vara vetenskapligt ansvarig för infrastrukturen bör vara huvudsökande. Som medsökande kan anges max. 5 personer som kommer att ingå i den vetenskapliga och operativa ledningen av infrastrukturen.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:

1. Försättsblad med uppgifter om:

- Titel på ansökan/infrastrukturens namn.

- Sammanfattning (syftet med ansökan – besvara frågorna vad? och varför?, halv A4-sida).

- Huvudsökandens namn, titel och fullständiga kontaktuppgifter.

- Lista över medsökande (namn, titel, institution, e-postadress).

2. Beskrivning av infrastrukturen (totalt max. 8 sidor inkl. nyckelreferenser) med följande rubriker:

- Teknisk beskrivning (funktion, kapacitet, beräknad livslängd, etc.; varför har just denna infrastruktur valts? var kommer den att placeras fysiskt och administrativt?)

- Vetenskaplig betydelse (beskrivning av de(t) forskningsområde(n) som har behov av infrastrukturen, inklusive nyckelpublikationer relevanta för infrastrukturen; beskrivning av frågeställningar, speciellt nya sådana, som kan prövas med hjälp av den förslagna infrastrukturen; i relevanta fall, ange även exempel på nyckelpublikationer som möjliggjorts av liknande infrastruktur).

- Motivering för en SLU-satsning (beskrivning av befintliga och potentiella användargrupper inom och utanför SLU; finns infrastruktur vid närliggande lärosäten/institut som kan utnyttjas som ett alternativ? finns möjlighet till samordning med andra lärosäten?)

- Plan för tillgänglighet och användarstöd (hur infrastrukturen ska göras tillgänglig för potentiella användare (marknadsföring, principer för prioritering mellan användare, användaravgifter); utbildning av användare, support, etc.)

- Föreslagen ledning (dvs. vilka kommer att vara ansvariga för t.ex. upphandling, installation, drift och avveckling)

- Om ansökan gäller uppgradering av befintlig infrastruktur ska även en beskrivning av nuvarande status och motivering för uppgradering bifogas. Uppgifter om nyttjandegrad idag, respektive efter den planerade uppgraderingen, ska ingå.

3. Budgetuppgifter

a) Kalkyl som visar total kostnad, specificerade delkostnader, sökt belopp samt tydlig uppgift om finansiering utöver sökta centrala medel. Använd SLU:s "Projektkalkyl" (se: https://internt.slu.se/stod-service/externfinansiering/generella-verktyg/projektkalkyl/). Vid anskaffning av utrustning etc. ska avskrivningskostnader anges enligt normal praxis.

b) Specifikation av varje kostnadspost, inklusive motivering. Lägg till en flik i kalkylarket och beskriv kortfattat vad respektive kostnadspost avser.

c) Beskrivning av plan för långsiktig finansiering efter avslutad stödperiod.

4. CV-bilaga - Max. 2 sidor per person, inklusive 10 för ansökan relevanta peer-review granskade publikationer. Bifogas för såväl huvudsökanden och medsökande.

5. Intyg där prefekten vid den huvudansvariga institutionen stödjer ansökan.

6. Stödbrev från tilltänkta användargrupper (max. 5 st). Varje stödbrev får omfatta 1-2 sidor inklusive 5-10 nyckelreferenser. Stödbreven ska ge en representativ bild av infrastrukturens tilltänkta användare och forskningens bredd.

Observera att ansökan ska vara formaterad så här:
- En samlad pdf-fil som innehåller alla textavsnitt (delarna 1, 2, 3c, 4, 5 och 6 ovan)
- En excel-fil med ansökningskalkylen (delarna 3a och 3b ovan)

 

Ansökan skickas senast den 15 september till infrastrukturstod@slu.se.

Frågor om ansökan besvaras av Lotta Jäderlund eller Niklas Nordquist.

C. Bedömning och prioritering av ansökningar

En intern beredningsgrupp utsedd av rektor ansvarar för beredning och prioritering av ansökningarna.

Som stöd vid beredningen används internationella och/eller nationella sakkunniga. Sakkunniga utgörs dels av experter inom respektive område som infrastrukturerna avser, dels av generalister med en bred kompetens och erfarenhet av forskningsinfrastrukturfrågor. De två grupperna av sakkunniga bedömer delvis olika saker.

Experterna har i uppgift att bedöma följande:

 • Är den föreslagna infrastrukturen optimal för de(n) vetenskapliga frågeställningen/frågeställningarna som beskrivs i ansökan?
 • Är de vetenskapliga frågeställningarna i framkanten för forskningsfältet?

Generalisterna har med stöd av experternas utlåtanden i uppgift att bedöma alla ansökningar utifrån:

 • Infrastrukturens potential – bedömning av om den föreslagna infrastrukturen kan ge förutsättningar för forskning i världsklass inom det vetenskapliga området, samt förutsättningar för ett brett nyttjande av den föreslagna infrastrukturen.
 • Vetenskaplig kvalitet – bedömning av kvaliteten hos den forskning som infrastrukturen är tänkt att stödja.
 • Sökandes meriter – bedömning av huruvida de sökande tillsammans befinner sig i fronten för det vetenskapliga området, samt bedömning av deras expertis och förmåga att etablera och hantera den föreslagna infrastrukturen.

Beredningsgruppen gör en bedömning av tre tilläggskriterier, som tar hänsyn till SLU-interna förutsättningar:

 • Genomförbarhet - Finansieringsplanens realism. Relevant stöd till användare.
 • SLU-relevans - Område av relevans för SLU:s verksamhetsidé och strategi. Område av nationellt intresse där SLU har unik världsledande forskning.
 • Samverkan - Infrastrukturens användarbas och betydelse för intern samverkan. Betydelsen av den föreslagna infrastrukturen för SLU:s sektorsroll. Eventuellt intresse från andra lärosäten och möjlighet till medfinansiering. Tillgången till motsvarande infrastruktur vid andra lärosäten, etc.

Beredningsprocessen

I ett första steg bedömer beredningsgruppen om ansökningarna uppfyller de formella villkoren i utlysningen:

 • Ansökan är fullständig och utformad i enlighet med anvisningarna,
 • Ansökan avser infrastruktur i enlighet med uppsatta kriterier för stödets utformning.

För ansökningar som uppfyller dessa villkor gör beredningsgruppen en helhetsbedömning av respektive ansökans konkurrenskraft utifrån huvudkriterierna. Bedömningen inkluderar även de interna bedömningskriterierna: Genomförbarhet, SLU-relevans, samt Samverkan. Bedömningen ligger sedan till grund för vilka ansökningar som skickas ut på sakkunniggranskning.

Varje ansökan som skickas ut på sakkunniggranskning bedöms sedan av en expert inom relevant område och minst två generalister.

Slutligen gör beredningsgruppen en sammanvägd bedömning utifrån sakkunnigas utlåtanden och sin egen bedömning av de SLU-specifika tilläggskriterierna. Denna bedömning ligger till grund för en prioriteringsordning av ansökningarna och ett förslag till medelsfördelning.

D. Beslut om fördelning av infrastrukturstöd

Efter presentation och diskussion av förslaget i ledningsrådet avgör rektor om justeringar av förslaget bör göras. Det förankrade förslaget till beslut meddelas därefter de huvudansvariga institutionerna. När dessa har bekräftat att de kan genomföra satsningen med det föreslagna stödet fastställs fördelningen av infrastrukturstöd formellt av rektor.

Beviljat stöd anvisas direkt till huvudansvarig institution, som i förekommande fall fördelar medel till övriga medverkande institutioner.

E. Tidsplan

 • 15 september 2017: Sista dag för inlämning av ansökningar.
 • Slutet av september 2017: Beslut om ansökningar som går ut på sakkunniggranskning.
 • Okt/nov-skiftet 2017: Sakkunniga utses av beredningsgruppen.
 • Nov/dec-skiftet 2017: Sakkunniga inkommer med utlåtanden.
 • Jan/Feb-skiftet 2018: Beredningsgruppens förslag till beslut behandlas i rektors ledningsråd; därefter meddelas berörda institutioner.
 • Feb 2018: Institutionerna bekräftar att man mottar infrastrukturstödet under de angivna villkoren; vid behov revideras beslutsförslaget. Rektor fastställer slutlig fördelning av infrastrukturstöd.
 • Mars 2018: Utbetalning av infrastrukturstöden startar.

F. Uppföljning

Infrastruktur som beviljas stöd för längre period än tre år ska efter tre år lämna in en kortfattad redovisning innan medel för resterande år utbetalas. Om lägesrapporten visar att verksamheten inte följer planen eller har försenats mer än vad som bedöms vara rimligt kan rektor besluta att medel för resterande år inte ska utbetalas.

Infrastrukturer som beviljas stöd ska senast 6 månader efter att stödperioden avslutats lämna in en kort redovisning av medelsanvändning samt statistik över nyttjandegraden, vilka användarna varit, etc.

Beredningsgruppen ansvarar för uppföljningen med stöd av planeringsavdelningen.

 

Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se