När du blir sjuk

Senast ändrad: 22 januari 2018
GravningLovsta.jpg

Om du blir sjuk ska du anmäla det till arbetsplatsen så snart du kan. På arbetsstället ska finnas en person som svarar för att anmälan registreras i Primula självservice. När du blir frisk skall du registrera detta i Primula självservice.

Läkarintyg

Om du är sjuk mer än sju dagar i följd, måste du lämna kopia på läkarintyg från och med den 8:e dagen. Intyget ska skickas till personalavdelningen. Under vissa omständigheter kan läkarintyg krävas även för kortare sjukperiod.

De första 14 dagarna du är sjuk kallas sjuklöneperiod. Under denna period är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön. För dessa 14 dagar görs ett avdrag per arbetsdag.

Om du är sjuk längre än 14 kalenderdagar anmäler löneadministratören detta till Försäkringskassan. Försäkringskassan skickar då ut en begäran om sjukpenning som du ska fylla i och skicka in till Försäkringskassan tillsmans med originalet av läkarintyget.

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som syftar till att hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga arbetsförmåga.

Det är viktigt att rehabiliteringen kommer igång i ett så tidigt skede som möjligt för att resultatet ska bli framgångsrikt. Medarbetarens aktiva medverkan och arbetsledarens engagemang är viktiga delar i rehabiliteringsarbetet.

Om din sjukdomsperiod förväntas pågå längre än ett par veckor eller om du har haft fler än 6 sjukfrånvarotillfällen under en 12-månadersperiod, ska du och din prefekt/motsv göra en rehabiliteringsplan.

Personalspecialisterna vid HR-enheten samt personal vid företagshälsovården kan kontaktas i varje fas av rehabiliteringsarbetet.

Läkarbesök m m

Du får besöka läkare, tandläkare, företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral samt lämna blod under betald arbetstid. Besöket skall förläggas i samråd med närmaste arbetsledare.

Sjuk under semester i Sverige

Om du blir sjuk under semester i Sverige, får du ändra semestern till sjukledighet. Du måste då omedelbart anmäla din sjukdom per brev eller telefon. Skickar du sjukanmälan från semesterort räknas poststämpelns datum som dagen du blev sjuk.

Sjuk under semester i utlandet

Om du blir sjuk under utlandsvistelse, ska du göra sjukanmälan till din arbetsplats precis som när du har semester i Sverige. Det är emellertid inte säkert att semestern kan bytas ut mot sjukledighet efter 14:e sjukdagen. Du bör därför ta kontakt med Försäkringskassan före utlandsresan och ta reda på vilka bestämmelser som gäller för det aktuella landet.

Sjukvårdsförmåner

Ersättning för sjukvård och läkemedel söks digitalt i Primula självservice, skriv ut blanketten som tillhör ärendet, bifoga kvitto i orginal på blanketten och skicka till löneenheten (fakturor ersätts ej) .  Under förutsättning att du även har registrerat i högkostnadskort.

Läkarvård

Du får ersättning för läkarvård med högst 95 kr per besök. OBS! SLU ersätter inte för under-/sjuk-/distriktssköterskebesök. På kvittot ska det framgå att ersättningen avser läkarvård.

Förebyggande hälsovård ersätts inte av SLU. Mammografi, hälsoundersökning, cellprovstagning och prostatakontroll är några exempel på förebyggande hälsovård.

Tandläkarvård

Arbetsgivaren ersätter normalt inte tandvård. Kirurgisk behandling vid sjukhus eller odontologisk fakultet är dock undantagen. Vid sådan behandling får du samma ersättning som för läkarbesök.

Sjukgymnastik/arbetsterapeut

Du får ersättning med högst 55 kr per besök hos sjukgymnast eller arbetsterapeut. Observera att besök hos naprapat, kiropraktor eller liknande inte räknas som sjukgymnastik.

Psykologbehandling

Behandling hos psykolog ersätts med högst 95 kr per besök. Du kan även få ersättning för besök hos psykiatriker och psykoterapeut.

Sjukhusvård

Sjukhusvård ersätts med högst 70 kr/vårddag.

Läkemedel

Om du köper läkemedel på recept som omfattas av högkostnadsskyddet och får en receptspecifikation från apoteket, kan du få ersättning.

Reseersättning

Du kan få ersättning för en del av dina rese­kostnader till och från sjukhus och mottagningar. Reglerna finns i folder som kan fås på alla sjukvårdsmot­tagningar. Ersättningen betalas av landstingen.

Hälsovård

SLU har avtal om företagshälsovård för alla an­ställda.

Beskattning

Sjukvård- och läkemedelsersättning är en beskattningsbar förmån.

Sidansvarig: eva.borgert@slu.se