Anställningsformer

Senast ändrad: 22 januari 2018
HUV_Foto-MalinAlm.jpg

Tillsvidareanställning

En av huvudtankarna i lagen om anställningsskydd (LAS) är att så många som möjligt ska ha tillsvidareanställning. I vardagligt tal kallas det ofta för att ha fast anställning.

Tidsbegränsad anställning

Vid universitet har vi många former av tidsbegränsade anställningar, allt från korta timanställningar till de mångåriga doktorandanställningarna. Vanligast är allmän visstidsanställning och vikariat.

Tidsbegränsade anställningar upphör utan särskild uppsägning när tiden har löpt ut.

Allmän visstidsanställning (LAS)

En medarbetare får anställas för allmän visstidsanställning (ALVA) under sammanlagt högst två år under en femårsperiod.

Vikariat (LAS)

En medarbetare får anställas för begränsad tid på ett vikariat. Vikariat innebär att du anställs som ersättare för annan ledig arbetstagare. Vikariatet ska knytas till en viss person som är tjänstledig eller som gör helt andra arbetsuppgifter än normalt.

Säsongsanställning (LAS)

Inom arbetsområden där behovet av arbetskraft regelbundet varierar från en period till en annan p g a naturens växlingar kan du också vara säsongsanställning. Inom SLU:s arbetsområde är t ex jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete typiska exempel.

När säsongen är slut upphör anställningen, utan uppsägning. Den som varit anställd för säsong minst sex månader under de två sista åren har företrädesrätt till ny säsongsanställning nästa år.

Provanställning (LAS)

Provanställning används när du är ny på en anställning som ska bli tills vidare. Om provanställningen inte skall övergå i fortsatt anställning skall besked om detta lämnas till den anställde innan anställningstidens utgång.

Efter pensionsåldern (LAS)

När arbetstagaren fyllt 67 år kan anställningen alltid tidsbegränsas.

Adjungerad lärare (centralt kollektivavtal)

En adjungerad lärare har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. En adjungerad lärare får anställas som längst två år. En sådan anställning får förnyas i perioder om längst två år, så länge som behovet kvarstår vid universitetet. Vid SLU gäller att det ska finnas synnerliga skäl, om omfattningen av adjungeringsanställningen ska överstiga 20%.

Doktorandanställning (Högskoleförordningen)

Anställningen ska vara på heltid. Om en doktorand vill det får anställningen avse arbete på deltid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. I begränsad omfattning får doktoranden dock arbeta med utbildning, forskning, konstnärlig forskning och administration. Sådant arbete får inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

En anställning som doktorand ska gälla till viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. Vid studier som skall avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under två år. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte varit anställd som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än vad som sägs ovan, om det finns särskilda skäl (t ex sjukdom, fackligt eller studerandefackligt arbete, föräldraledighet, tjänstgöring i totalförsvaret).

Amanuens (Högskoleförordningen)

Anställning sker för högst ett år och tidsomfattningen får vara högst 50 %. Bara den som har antagits till grundläggande högskoleutbildning får anställas som amanuens. Den sammanlagda anställningstiden får vara högst tre år.

Tidsbegränsad anställning enligt det sk postdoktoravtalet (centralt kollektivavtal)

Denna tidsbegränsade anställning som postdoktor avser en anställning om två år. Anställningen ska vara i en sammanhängande period.

Förutsättning för att postdoktoravtalet skall kunna tillämpas är att anställningen varit utannonserad och att doktorsexamen har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Undantag från detta kan endast göras om det finns särskilda skäl. Förlängning utöver 2 år är möjlig om det finns särskilda skäl, t ex föräldraledighet.

Specialiseringstjänstgöring för veterinär (lokalt kollektivavtal vid SLU)

Veterinär vid SLU som fullgör specialiseringstjänstgöring (V-ST) kan ges tidsbegränsad anställning.

 


Kontaktinformation

Personalspecialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: eva.borgert@slu.se