Vad är en naturvårdsart?

Senast ändrad: 06 juli 2017
Ögonpyrola Moneses uniflora. Foto: Johan Södercrantz

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som behöver uppmärksammas inom naturvården; arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta arter och sådana som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter (sådana som har en stor andel av sin population i Sverige), samt nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen).

Vad är syftet med naturvårdsarter?

Syftet med att införa samlingsbegreppet Naturvårdsarter är att urskilja den grupp av arter som på olika sätt är eller kan vara användbara i naturvårdens tjänst. Till exempel kan begreppet användas för att hjälpa naturvården att prioritera, agera och övervaka.

Ur naturvårdssynpunkt är det angeläget att arbeta bl.a. med:

  • arter och miljöer som behöver någon form av åtgärd (prioriteringsgrunder och utformning av åtgärder)
  • arters och miljöers tillstånd och trender (övervakning)

Vem behöver Naturvårdsarter?

Förekomst av naturvårdsarter bör vara till hjälp i arbetet med att skydda, bevara och vårda natur, t.ex. för att bedöma var en exploatering gör minst skada. Olika aktörer i samhället har behov av kvalificerad information om vad förekomst av specifika arter kan innebära. Ett exempel på behov är som underlag och hjälp vid prioritering och planering av naturvårdsarbete i samband med exploatering.

Användare är:

  • naturvårdande myndigheter och kommuner
  • areella näringar
  • ideella organisationer, t.ex. Naturskyddsföreningen, Steget Före, WWF
  • naturvårdsinriktade konsulter
  • naturintresserad allmänhet
  • planläggare och beslutsfattare

Mer om Naturvårdsarter

I skriften ArtDatabanken rapporterar om naturvårdsarter kan du läsa mer. I samlingsbegreppet naturvårdsarter ingår bl.a. följande redan etablerade begrepp:

  • Skyddade arter
  • Signalarter för skog

Kontakta gärna oss om du vill veta mer!