Fusk och plagiering

Senast ändrad: 26 juni 2017
Quote by gotcredit.com CC-BY

Som student vid SLU ansvarar du för din egen utbildning. Det innebär att du har ansvar att känna till de regler som gäller inom universitetet när det gäller fusk och plagiering.

Fakta:

Högskoleförordningen anger i kapitel 10 att disciplinära åtgärder får vidtas mot student som:

  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller annan bedömning av en studieprestation.
  2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid lärosätet.
  3. stör verksamheten vid lärosätet bibliotek eller annan särskild inrättning inom lärosätet.
  4. utsätter en annan student för etniska trakasserier, trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning, trakasserier på grund av sexuell läggning, trakasserier på grund av funktionshinder eller sexuella trakasserier.
  5. utsätter en arbetstagare vid lärosätet för motsvarande trakasserier som anges i 4.
    Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.
Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se