Övergripande miljömål

Senast ändrad: 18 augusti 2016

SLU har övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, fortlöpande miljöanalys och utbildning för hållbar utveckling.

Energianvändning

Status 2017-02

Mål 1.1

Med 2014 som basår, ska SLU ytterligare öka självförsörjningsgraden på elenergi i hyrda och i eget förvaltade fastigheter till minst 13 % till år 2020. När det gäller värme ska självförsörjningsgraden fortsatt vara högre än 90 % på eget förvaltade fastigheter.

Uppföljning: Under 2016 har solceller installerats i Alnarp, Lövsta och i Röbäcksdalen. Självförsörjningsgraden för el i hyrda och i eget förvaltade fastigheter har därför ökat något till cirka 11,3%, vilket ligger i linje med målet. Vattenkraftsprojektet i Grimsö löper också på enligt plan. Även när det gäller värme så ligger självförsörjningsgraden i linje med målet, inte minst då flera åtgärder genomförts under året.

 

Mål 1.2

Fossila bränslen för uppvärmning ska fasas ut snarast, dock senast innan utgången av 2016.

Uppföljning: Den kvarvarande oljepannan i Tönnersjöheden har fasats ut, vilket innebär att målet är uppnått.

 

Mål 1.3

SLU ska i egna fastigheter och i inhyrda lokaler energibespara med minst 1 % per m2 och år, där 2012 utgör basår. Det utrycks med andra ord att till och med 2020 ska minst 9 % per m2 totalt ha energibesparats.

Uppföljning: Energiförbrukningen har enligt statistiken minskat med 3%.

 

 

Tjänsteresor

Status 2017-02

Mål 2.1

SLU ska minska koldioxidutsläpp från resande med 10 % och helårsanställd till utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.

Uppföljning: Ökning med knappt 1%. Under 2015 var ökningen drygt 1%.

 

Mål 2.4

Koldioxidutsläppen från inrikes resande med flyg skall i jämförelse med år 2013 minska med 20 % och helårsanställd till och med år 2020.

 

Mål 2.5

Antal IT-resor ska öka med 15 % till 2020 med 2016 som basår.

 

 

Inköp

Status 2017-02

Mål 3.1

Samtliga upphandlade avtal där miljökrav bedöms som relevanta att ställa utifrån miljöriskanalys, ska resultera i att bra-miljöval alternativ1 finns där så är möjligt, senast 2019.

1) Varor och tjänster som är eller kan bli bra miljövalsmärkta ska om teknisk möjligt finnas tillgängliga och markerade med grönt löv i Proceedo

Uppföljning: Under 2016 har samtliga tecknade avtal innehållit miljökrav där så har varit relevant, totalt 14 st. Tre av dessa har resulterat i bra-miljövalsalternativ, i resterande fall har detta ej varit tekniskt möjligt.

 

Mål 3.2

Årligen ska uppföljning ha genomförts av minst en (1) upphandling för att fastställa om, och i vilken utsträckning, en reducerad miljöpåverkan uppnåtts.

Uppföljning: Under 2016 genomfördes uppföljning av en (1) upphandling: IT-produkter. En rapport kommer finnas tillgänglig inom kort.

 

 

Utbildning för hållbar utveckling (UHU)

Status 2017-02

Mål 4.1

Alla programstudierektorer (PSR) ska senast vid utgången av 2016 ha genomgått en workshop omfattande tre dagar om utbildning för hållbar utveckling (UHU).

Uppföljning: Under 2016 har flera workshops för PSR genomförts. I februari hade 26 av 36 (72%) stycken (inkl. biträdande PSR) har genomfört kursen. Då det tillkommit fler PSR under året kommer det i början av 2017 att genomföras en sista workshop.

 

Mål 4.2

Alla kursledare/kursansvariga lärare ska erbjudas minst en dags fortbildning i utbildning för hållbar utveckling. Vid utgången av 2017 ska minst 75 % av dessa ha genomgått fortbildningen.

Uppföljning: Det totala antalet kursledare/kursansvariga lärare är cirka 420 stycken. Målet innebär alltså att minst 315 (75 %) genomgår utbildningen. Vid årsskiftet hade 90 personer (ca 29 %) genomgått kursen och 21 personer är inbokade (= 35 % om samtliga inbokade deltar). Under 2017 kommer utbildningar att erbjudas på alla campus, på både svenska och engelska. Målet bedöms fullt möjligt att uppnå.

 

 

Fortlöpande miljöanalys

Status 2017-02

Mål 5.1

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som mål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet. Det ska också bli tydligare vilka data som finns tillgängliga och att de uppfyller SLU:s grundläggande kvalitetskrav.
Verksamhetsområdets omsättning fungerar som indikator för målet och för att målet ska uppnås ska intäkterna öka 402 mnkr (2014) till 442 mnkr (2018).

Uppföljning: Intäkterna till SLU:s fortlöpande miljöanalys ökar med 20 mnkr från 2016 till 2017 (inkl. pris och löneuppräkning) och ligger nu på 427 mnkr. Delmålet bedöms vara möjligt att uppnå.

 

Mål 5.2

Senast utgången av 2017 ska åtgärdsarbetet gällande att tillgängliggöra information om verksamhetens data via SLUs webb vara slutfört. Då ska metadata om vilka miljöanalysdata som finns tillgängliga finnas på SLUs webb.

Uppföljning: Av de totalt 75 verksamheter som påbörjat åtgärdsarbetet är det 22 (29%) verksamheter som uppnått delmål 2.

 
Fakta:

Förklaring status

Målet bedöms i nuläget nås inom satt tidsaspekt

Målet bedöms i nuläget kunna nås om det sätts in fler åtgärder 

Målet bedöms i nuläget inte kunna nås

Sidansvarig: infra-webb@slu.se