SLU:s förtjänstmedaljer

Senast ändrad: 23 mars 2017

SLU:s tre förtjänstmedaljer delas ut årligen till personer vars insatser "gagnar SLU eller den sektor inom vilken SLU verkar", eller till en ung lovande talang i vid bemärkelse.

SLU:s förtjänstmedalj

 

  • Den stora förtjänstmedaljen ges för forskningsinsatser som bedöms som "enastående i ett internationellt perspektiv".
  • Den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde".
  • Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang anställd vid SLU och som ska uppmuntras att fortsätta sin verksamhet på ett lika föredömligt sätt i framtiden, "med fördel inom området innovationer och samverkan".

Sista dag för inlämning anges i den nyhetsnotis som brukar publiceras på medarbetarwebben i början av mars varje år. Se senaste notisen från 10 mars 2017, Dags att nominera till årets förtjänstmedaljer.

Medaljerna brukar delas ut i samband med promotionshögtiden i början av oktober.

Mer detaljer om förtjänstmedaljerna och hur man nominerar

Bakgrund

Medaljen instiftades genom ett beslut i styrelsen i april 2009, delades ut första gången år 2010 och finns i tre valörer. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas med medaljen.

Styrelsens beslut kommer att beredas av en belöningskommitté som består av rektor, de fyra dekanerna, ordföranden i Sluss och akademisekreteraren Sune Lindh som verkställande ledamot, tillika sekreterare.

Den stora förtjänstmedaljen är, som framgår nedan, förbehållen forskningsinsatser medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna vidare insatser. Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang i vid bemärkelse.

SLU:s stora förtjänstmedalj

Den stora förtjänstmedaljen, som är utförd i guld och har en diameter av 43 mm, kan förlänas en forskare som med stora personliga insatser på ett synnerligen förtjänstfullt sätt utfört handlingar som för lång tid gagnar SLU eller den sektor inom vilken SLU verkar.

Den som tilldelas medaljen ska befinna sig i slutet av yrkeskarriären, eller ha avslutat den, och ha gjort en föredömlig, exceptionell insats av i princip livslång karaktär. För att erhålla medaljen krävs att forskningen som bedrivits är enastående i ett internationellt perspektiv.

Tidigare mottagare av medaljen är professor em. Sune Linder, statsagronom em. Jan Philipsson, professor em. Per Åman, professor Sara von Arnold, professor Arvid Uggla, professor Bo Algers och professor Kjell Danell.

SLU:s förtjänstmedalj i guld

Förtjänstmedaljen i guld har en diameter av 31 mm och kan förlänas den som har gjort en föredömlig, exceptionell insats av bestående värde för SLU eller den sektor inom vilken SLU verkar.

Tidigare mottagare av medaljen är f.d. byråchefen Hans Lindén, f.d. universitetsdirektör Görel Oscarsson, f.d. forskaren Hartmut Schüssler, professor Stefan Alenius, försöksledare Ulf Johansson, ämnesrådet Catharina Stenborg Blom och professor Roland von Bothmer.

SLU:s förtjänstmedalj i silver

Förtjänstmedaljen i silver har en diameter av 31 mm och kan förlänas en lovande talang som är anställd vid SLU och som ska uppmuntras att fortsätta sin verksamhet på ett lika föredömligt sätt i framtiden. Den används med fördel för att belöna insatser inom området innovationer och samverkan.

Tidigare mottagare av medaljen är professor Kamal Afaf-Eldin, docent Björn Vinnerås, universitetslektor Anna Rising, forskarassistent Matilda Olstorpe, forskare Lutz Ahrens, universitetslektor Gabriella Lindgren och docent Rebecka Westin.

Nominering

Alla anställda vid SLU har rätt att nominera innehavare av medaljen. En nominering ska vara skriftlig, högst 2 sidor lång. Den ska innehålla dels en presentation av den som föreslås, dels en motivering till förslaget. Särskild vikt bör läggas vid att formulera på vilket sätt den föreslagnes insatser har gagnat SLU eller den sektor som SLU verkar inom. Om fler än en anställd har undertecknat nomineringen ska det anges vem som är huvudförslagsställare och kontaktperson i händelse av frågor.

Nomineringarna lämnas till Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala i slutet kuvert. Skriv Nominering förtjänstmedalj på kuvertet.

Frågor om medaljen kan ställas till akademisekreterare Sune Lindh, 018-67 10 12, sune.lindh@slu.se.


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se, 018-67 10 12, 070-070-524 99 48

Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se