SLU-nyhet

Markmodeller till hjälp inom klimatarbetet

Publicerad: 21 september 2016
markkol.jpg

Marken innehåller ett stort kollager vars dynamik i ett föränderligt klimat man inte helt känner till. Enligt en nyligen utförd studie kan man dock bättre förutspå kollagren i marken och deras förändringar genom att inkludera inverkan av såväl näringshalten i marken som jordartens sammansättning i modellerna. Det är viktigt att kunna förutspå koldioxidflödet från marken till atmosfären för att kunna fatta bättre beslut om skogsvårdslösningar för att motverka klimatförändringen.

Att känna till kollagren i marken och deras regionala skillnader är av stor betydelse. För närvarande är modellerna för att göra prognoser om kollagren i marken osäkra och det är svårt att bedöma hur koldioxidflödet från marken till atmosfären påverkas av klimatförändringen.

I en gemensam undersökning som gjordes av Naturresursinstitutet (Luke), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Japans Skogsforskningsinstitut (FFPRI) analyserades materialet i Sveriges markkolsinventering och jämförelser gjordes mellan faktiska mätningar av markkol och prognoser som modellerna producerat.

Modellerna har begränsningar

I undersökningen konstaterades att modellerna fungerar väl på typisk näringsfattig och medelgod skogsmark. Däremot underskattades kollagren på näringsrika och finkorniga marker av modellerna.

Prognoserna av markkol från modellerna som tillämpades i undersökningen berodde till största delen på mängden och kvaliteten av förna från växtligheten. Enligt resultaten är det inte möjligt för modellerna att förutspå kollagringen i de djupare markskikten på näringsrika och finkorniga marker.

– Genom att ta hänsyn till långsiktiga effekter på markkolet i modellerna blir de mer precisa och vi kan i framtiden göra mer tillförlitliga prognoser av kolets kretslopp, konstaterar den seniora forskaren Aleksi Lehtonen på Luke (finska Naturresursinstitutet) som deltog i undersökningen.


Kontaktinformation

Docent Johan Stendahl

Institutionen för mark och miljö
johan.stendahl@slu.se, 018-673801

Spara

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se