SLU-nyhet

Ny CKB-rapport om analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Publicerad: 29 november 2016
Analyser av vaxtskyddsmedel i rå- och dricksvatten 2016.png

I en ny rapport som CKB skrivit på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utvärderas kvaliteten och relevansen för de analyspaket som erbjuds av svenska laboratorier.

Syftet med rapporten  var att undersöka om de analyspaket för växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten som erbjuds av svenska laboratorier, och om de analyser som faktiskt har utförts, omfattar alla relevanta substanser som kan förväntas förekomma i vattenmiljön. Syftet var också att undersöka vilken teknisk kvalitet på analyserna som laboratorierna erbjuder med avseende på rapporteringsgränser och mätosäkerhet.

Det dataunderlag som har använts för undersökningen är

  • Innehållet i de analyspaket för undersökning av växtskyddsmedel som erbjuds av de tre svenska kommersiella laboratorierna ALcontrol, ALS och Eurofins
  • Analysdata från vattenverk 1985-2015
  • Kemikalieinspektionens försäljningsstatistik för perioden 1985-2014
  • Data från den nationella miljöövervakningen av växtskyddsmedel i yt- och grundvatten

Rapporten utgör ett underlag för att se om det finns substanser som inte inkluderats i tidigare statliga vägledningar, och som därmed inte har analyserats alls eller mycket sällan, men där vi av olika skäl gör bedömningen att man kan överväga om de borde analyseras oftare. 

Rapporten visar även att ett stort antal av de substanser som har haft en omfattande användning som växtskyddsmedel inom svenskt lantbruk under en länge tid också har inkluderats i ett stort antal vattenanalyser. Det innebär att sammanställningar baserade på tillgängliga analysdata för vanligt använda substanser utgör ett tillfredställande underlag för att undersöka en generell förekomst av växtskyddsmedel i yt- och grundvatten och bedöma långsiktiga trender. Däremot kan det finnas vattentäkter där man eventuellt kan ha underskattat förekomsten av vissa enskilda substanser på grund av analyspaketens historiska och nuvarande utformning.

Ladda hem rapporten här

Ladda hem bilaga 6 här

Läs mer information om rapporten på Havs- och vattenmyndighetens hemsida