Skapa en ny SLU-serie

Senast ändrad: 07 juli 2016 - slu.se
DeMare-880x660.jpg

Kontakta gärna SLU-biblioteket när du ska skapa en ny serie, vi kan hjälpa till och lämna råd under processen. Här finns information och rekommendationer kring vad man bör tänka på. Biblioteket rekommenderar att serier endast ges ut i elektronisk form.

Vilken typ av serie är det?

Det finns flera olika typer av publikationsserier. Vilken passar ditt syfte bäst?

Tidskriftsserie

Det vanligaste sättet att publicera sig inom SLU:s ämnen är genom artiklar i tidskriftsserier. I en tidskriftsseries enskilda delar publiceras oftast flera artiklar, men delarna i sig har generellt sett inte någon egen titel eller specifik upphovsman. Varje del tilldelas årtalsbeteckning, häftesnummer och eventuellt volymnummer.

Om man tänker starta en helt ny tidskriftsserie behöver den tilldelas ett ISSN-nummer.

Rapportserie (en typ av monografiserie)

Rapportserier är vanliga vid SLU och finns vid de flesta institutioner. I en rapportserie utgör varje del ett eget verk. Varje del har en egen titel och angivna författare eller andra upphovsmän eller redaktörer. Delarna får också ett individuellt delnummer i serien. Normalt sett får man numret av utgivande institution, med undantag för i Alnarp.

Varje del i en rapportserie behöver ett ISBN-nummer. Tidigare användes istället ISSN-nummer, och gamla löpande serier fortsätter att använda sitt tilldelade ISSN.

Vad är viktigt vid val av serietitel?

SLU-biblioteket rekommenderar att utgivaren väljer en unik serietitel där namnet helt särskiljer sig från alla andra serier. Detta har fördelen att serien blir lätt att identifiera, söka upp och referera till. Bra exempel på unika serietitlar är:

 • Aqua reports
 • Emergo: studies in the biogeophysical environment
 • Landskap, trädgård, jordbruk: rapportserie
 • Röbäcksdalen meddelar: rapport

Ofta väljs en mer standardiserad titel med till exempel Rapport eller Examensarbete som inledning:

 • Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för anatomi och fysiologi
 • Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Då är det viktigt att göra tillägg för att få en unik titel, som i exemplen att ange institution. För att undvika svårigheter med att identifiera, söka upp och referera till denna typ av titel, rekommenderar vi att serietiteln alltid anges med de särskiljande tilläggen.

Hur bör delnumren utformas?

De två vanligaste sätten att ange seriens delnummer är:

 • Publiceringsår och nummer under det året, till exempel: 2012:1; 2012:2; 2012:3. Fördelar med årsvis numrering är bland annat att man i direkt i serienumret ser publiceringsår, och att man snabbt kan få en överblick av antal publikationer per år. Sökning efter seriedelarna i olika databaser kan göras via år.
 • Löpande serienummer, oberoende av publiceringsår, till exempel: 1, 2, 3, 295, 296, 297, 10544. En fördel med löpande serienummer är att delarna kan hittas med hjälp av ett unikt nummer som inte behöver relateras till publiceringsår.

SLU-biblioteket rekommenderar årsvis numrering av seriers delnummer.

Vem sköter administration och utgivning av serier och delnummer?

Det är oftast den institution som står som utgivare som administrerar de praktiska frågorna kring publicering av serierna. Hur rutinerna ser ut varierar. Om ingenting annat anges är prefekten ansvarig utgivare. De på institutionerna som är ansvariga för publiceringsfrågorna är varmt välkomna att vända sig till biblioteket för tips och råd! Det krävs att man har en grundläggande förståelse för SLU:s publiceringskanaler och rutiner och även kring system som Epsilon och SLUpub.

Undantag för doktorsavhandlingar

Reglerna för doktorsavhandlingar vad gäller layout och vilka uppgifter som ska finnas med är mer strikt än för andra publikationstyper. Dessa har beslutats av universitetsledningen och lämnar ett begränsat utrymme för egna utformningar. Se sidan om avhandlingar för riktlinjer.

För licentiatavhandlingar gäller inte dessa striktare regler, utan liksom för övriga serier sköts rutinerna kring delnummer, layout och så vidare av respektive institution.

Undantag i Alnarp

För serier som idag ges ut i Alnarp sköts tilldelning av delnummer och ISBN-nummer av biblioteket, men det finns inga regler för hur rutinerna ska se ut vid inrättandet av nya serier i Alnarp.

Rekommendationer för framsida och titelsida

Vid utformning av nya serier och detaljer kring dem bör man alltid sträva efter enkelhet och entydighet. Rådgör gärna med oss på biblioteket.

1. Serier bör ha en separat framsida och en titelsida.

2. Följande ska finnas på framsidan:

 • SLU-loggan, enligt anvisningar SLU:s varumärkesmanual . Om det finns en annan utgivare/samarbetspartner ska deras logga också inkluderas.
 • Titel
 • Titel på annat språk (i förekommande fall)
 • Författare
 • Universitetets namn
 • Utgivare (fakultet och/eller institution)
 • Utgivare, kompletterande information (institution/område, avdelning/enhet)
 • Serietitel (unik titel)
 • Seriens delnummer
 • Seriens ISSN (om det finns)
 • Utgivningsår och utgivningsort.

3. Följande ska finnas på titelsidan:

 • Titel
 • Titel på annat språk (i förekommande fall)
 • Författare
 • Universitetets namn
 • Utgivare (dvs. fakultet och/eller institution)
 • Utgivare, kompletterande information (dvs. institution/område, avdelning/enhet)
 • Serietitel (unik titel)
 • Seriens delnummer
 • Seriens ISSN (om det finns)
 • ISBN (i förekommande fall)
 • Utgivningsår och utgivningsort
 • Nyckelord
 • Anlitad fackexpert/språkgranskare/seriens redaktörer etc (i förekommande fall)
 • Författarens e-post
 • Bibliografisk referens/citeringsrekommendation

Förväxla inte utgivningsort med tryckort! Utgivningsorten är där den utgivande institutionen har sin hemvist oavsett var tryckningen sker. Tryckort tillfogas i stort sett alltid av tryckeriet.

Hur beställer jag ISSN- och ISBN-nummer?

Beställ ISSN och ISBN här.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se