Uppsatsens olika delar

Senast ändrad: 23 juni 2016 - slu.se
bildknapp-uppsatsens-1095751.jpg

Här följer information om uppsatsens olika delar som titelsida, abstract, innehållsförteckning, inledning, huvuddel, diskussion, referenser och citat. Tänk på att detta är en generell beskrivning. Fråga gärna din lärare eller handledare vad som gäller på just din institution.

 

Titelsida

Det är viktigt att titelsidan ges en tilltalande utformning med relevant information för läsaren. Följande uppgifter måste alltid finnas med:

  • författare
  • titel
  • utgivningsort
  • organisation, institution

Abstract

Ett abstract ska ge en kortfattad sammanfattning av texten. Det ska vara kort och informativt för att väcka intresse. Abstractet skrivs på samma språk som själva arbetet. Det är lämpligt att även förse ett svenskspråkigt arbete med ett abstract på engelska.
Ett abstract bör innehålla:

  • syfte
  • metod
  • resultat
  • slutsats
  • nyckelord

Nyckelord

Nyckelord kan göra det lättare att söka fram arbetet via en databas. Nyckelorden hjälper också till att snabbt ge en tydligare bild av innehållet.
Vanligtvis brukar det finnas med 5-7 nyckelord kopplade till din uppsats. Ord från arbetets titel bör undvikas eftersom sökning redan sker på titelns ord.
Nyckelord brukar anges med kursiv rubrik och orden separeras med kommatecken, se exempel:

Nyckelord: ekologi, konsument, biotisk, begränsande faktorer

Innehållsförteckning

En innehållsförteckning ska vara en vägledning för läsaren att orientera sig i arbetet. Det är bra att huvudavdelningar och underavdelningar numreras på ett tydligt sätt så läsaren kan se en hierarkisk ordning mellan de olika delarna. Sidnumreringen börjar med uppsatsens inledning. Sidor med förord, abstract, sammanfattning, summary och innehållsförteckning är vanligtvis onumrerade och inkluderas inte i innehållsförteckningen.
Bilagorna har egen sidnumreringsordning och därför anges inte sidnummer för dessa i innehållsförteckningen.

Inledning - bakgrund, problem, syfte och rapportens struktur

I inledningen presenteras arbetets syfte. Läsaren informeras om de problem du sökt svar på. Genom att du här presenterar bakgrundsfakta ger du läsaren en möjlighet att snabbt bli insatt i problemområdet. Här kan du också kortfattat redogöra för arbetets struktur. Det är också bra att i inledningen redogöra för informationssökning och litteraturval.

Teoribakgrund, metod och resultatredovisning

Dessa delar bör utgöra merparten av ditt arbete. Här beskriver du först de vetenskapliga teorier och metoder du använt och redovisar sedan dina resultat. Metodbeskrivningen ska vara så noggrann och utförlig att gången i arbetsprocessen ska kunna upprepas. Du måste kunna motivera de antaganden du gjort och du bör också diskutera osäkerheter.

Diskussion

I diskussionen problematiserar du ditt resultat och drar egna slutsatser. Här kan du också jämföra det arbete du utfört med andra tidigare arbeten.

Referenser och citat

I referenslistan ska alla de källor som nämns i arbetet finnas med. Det är viktigt att den som läser ditt arbete snabbt kan sätta sig in i ämnet och kontrollera det sakliga innehållet. Tänk på att alltid redovisa citat, idéer eller slutsatser från läst författare. Finns det inte några sådana hänvisningar utgår man som läsare från att det är författarens egna tankar.
Det finns olika system enligt vilka man anger referenser. I vårt avsnitt om att Skriva referenser kan du läsa mer.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se