Referera i text enligt Harvard

Senast ändrad: 02 december 2016 - slu.se
Studenter i skogsbiblioteket, SLU i Umeå-c-Jenny Svennås-Gillner, SLU.jpg

På denna sida ser du exempel på hur du kan referera i den löpande texten enligt Harvard.

Allmänt om att referera i text

I den löpande texten hänvisar du till ett verk genom att skriva upphovspersonens efternamn och publiceringsår inom parentes. Praxis kring hur hänvisningen placeras i texten varierar, men grundregeln är att varje gång du använder uppgifter från en ny källa ska du skriva en hänvisning i texten. Ibland placeras hänvisningen efter det stycke i vilket du refererar till källan i fråga, och ibland placeras hänvisningen direkt efter en specifik mening. Det viktigaste är att det inte råder några tveksamheter om vilken referens du hänvisar till i din text och att du tydligt skiljer på ditt och andras resonemang.

Här följer några olika exempel på hur man refererar i den löpande texten. Fler exempel hittar du i "Guide till Harvardsystemet" av Högskolan i Borås och "Harvard referencing guide" av The University of Sheffield.

Om du är osäker på vad som gäller på just din institution är det bästa att fråga din lärare eller handledare.

Bilder

Bilder eller fotografier har liksom figurer eventuell beskrivning av innehållet under den återgivna bilden. Källhänvisning med namn och årtal anges under bilden. Ibland finns det behov av att redovisa ett stort antal bilder eller fotografier i sitt arbete med hänvisning till andra upphovsinnehavare. I dessa fall kan man skapa en bildförteckning i sin referenslista. Tänk på att bilder och fotografier som du själv inte skapat för ditt arbete eller inte omfattas av Creative Commons omfattas av upphovsrätten och kräver upphovsrättsinnehavarens tillstånd för publicering.

Tabeller och figurer

Tabeller förses med en kort förklarande rubrik ovanför tabellen. En figur har istället sin rubrik och text under figuren. Figurtexter brukar avslutas med punkt i motsats till tabeller. Vanligtvis gör personen som skriver sin text också sin egen tabell eller figur, men hänvisar man till en annan tabell/ figur anges källan under respektive tabell/ figur. Tänk på att upphovsrätten också omfattar tabeller/figurer och kräver tillstånd från upphovsrättsinnehavaren för publicering.

Citat från annan författare

Citat från annan författare måste vara exakt återgivet och hänvisningen ska även innehålla sidnummer. Kortare citat skrivs i den löpande texten, inom citationstecken:

"When traits are determined by many genes, usually in concert with environmental factors, they are referred to as quantitative traits" (Hartl 1988, s. 5)

Längre citat skrivs som ett eget stycke med indrag i höger- och vänstekant.

Att återge annan författares slutsatser med egna ord

Återger du en annan författares slutsatser och resultat med egna ord refererar du på följande sätt:

Vanligtvis skiljer man på rationell och empirisk ... (McLauglin 1978, s. 312).

Två eller tre författare

Alla namnen ska tas med i hänvisningen och &-tecknet ska användas mellan det näst sista och det sista namnet.

Exempel:

(Hunter, Elias & Norris 2011, s. 67)

Fler än tre författare

Om den källa du hänvisar till har fler än tre författare skriver du inte ut alla namnen utan använder förkortningen "et al.":

Exempel:

(Jansson et al. 2010, s.135)

Att referera i text till författare som publicerat flera arbeten samma år

Om en författare publicerat flera arbeten samma år kan dessa särskiljas genom att du efter årtalet anger a, b, c.

Exempel:

Nilsson och Carlsson (1998a s. 3) ... I Nilsson och Carlsson (1998b s. 5) däremot...

Att hänvisa i andra hand

Du ska i möjligaste mån använda dig av primärkällor men det går också att hänvisa till någon som i sin tur har hänvisat till originalkällan. Båda källorna ska då finnas med i hänvisningen. Originalkällan skrivs först och sedan den källa som du själv använt.

Exempel:

(Doyle 1994 se Rader 1996 s. 72)

Att referera i text till offentligt tryck

Enklast att referera till lagar och förordningar är att använda ett SFS-nummer eller liknande.

Exempel:

Enligt Djurtransportutredningen (SOU 2003:06) kan man...
I den svenska upphovsrättslagen (SFS 1960:729) finns några undantag...
Med hänvisning till Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning inom lantbruket (SJVFS 1993:129) bör...

Sidhänvisning

Sidhänvisning kan ske på följande sätt:

s. 12
ss. 12-18
ss. 12, 18

där "s" betyder att det är en specifik sida och "ss" betyder att det rör sig om flera sidor. Skriver du på engelska använder du "p" istället.

Förkortningar

(ibid.)

Använd (ibid.) om du citerar eller refererar till samma text och sida flera gånger i ett stycke och inte vill upprepa författarnam och sidhänvisning.
Det får inte komma någon annan källa emellan vid användning av ibid.

Bruket av (ibid.) och (a.a.) ses både när man refererar med Harvard och Oxford, men är mer allmänt förekommande i Oxfordsystemet.

Exempel:

Vidare menar författarna att storspoven är skygg för människor (ibid.).

(a.a.)

Om du citerar eller refererar till samma text men olika sidor flera gånger i ett stycke och inte vill upprepa dig kan du använda förkortningen (a.a.).

Exempel:

Storspoven kallades tidigare för vindspov (a.a., s. 35).

(et al)

Kan motsvaras av "m. fl." Används då författarnamnen är flera. Första gången bör dock alla författarnamn skrivas ut.

(u.å.)

Om du vill hänvisa i löpande text eller i referenslistan till ett dokument som saknar utgivningsår använder du förkortningen (u.å.).

Exempel i löpande text:

I Nilsson och Carlsson (u.å., s. 5) föreslås...

Exempel i referenslistan:

Nilsson, K. & Carlsson, F. (u.å.). Storspovens utbredning i Sverige....

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se