Ur SLU:s kunskapsbank

Förespråkar mer kunskapsdelning

Senast ändrad: 25 januari 2017 - slu.se
Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys vid SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Kevin Bishop, vicerektor för fortlöpande miljöanalys vid SLU ser en ljus framtid för de svenska arbetssätten när det gäller att nå målen i Agenda 2030.

– Sverige kan verkligen vara en förbild när det gäller ett systematiskt sätt att samla in data, analysera och följa upp hållbarhetsarbetet. Och SLU har en lång bakgrund i detta miljöövervaknings- och analysarbete. Det systematiska svenska sättet att arbeta med miljömålen har också anammats av FN i arbetet med de globala utmaningarna.

Lära av varandra

SLU har inget direkt uppdrag från regeringen att jobba med indikatorer och uppföljning för Agenda 2030, konstaterar Kevin Bishop, men universitetet kan stödja de myndigheter som har fått detta uppdrag. De svenska metoderna för att samla in, analysera och följa upp har ännu inte spritts över världen och här finns goda exportmöjligheter.

– SLU kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 genom att låta våra experter gå ut och stödja miljöanalysen i andra länder. Samtidigt kan vi också lära oss mycket av sådana samarbeten.

Kevin Bishop pekar på flera exempel där SLU:are redan jobbar med kunskapsstöd, som för Riksskogstaxeringen – en riksomfattande mätning av mängden produktiv skog – som har börjat tillämpas även i Albanien (och tidigare i många andra länder). SLU har också en aktiv del i genomförandet av EU-direktiven kring habitat och vatten, bland annat.

SLU:s vicerektor menar också att Artdatabanken vid SLU är en förebild för världen när det gäller att hålla koll på biodiversitet, inte minst för att man i sådan omfattning använder den intresserade allmänheten som medborgarforskare. Det ger en kunskapsbank för alla att använda och dela med sig av.

Miljöanalys i Etiopien

SLU Global är en viktig nod i universitetets arbete för global utveckling. Kevin ger ett exempel på hur verksamhet som initierats där kan göra stor skillnad.

Markvetaren Erik Karltun från SLU var i Etiopien under två år och bidrog där till en markinventering. Tidigare saknade landet kartor över näringsbehov i jordbruksmarker. Med den nya kunskapen kan man nu bättre anpassa olika typer av den odlingsbara jorden till rätt grödor och även optimera gödslingen.

– Erik Karltun har under sin tid i Etiopien medverkat till utvecklingen av ett laboratorium som genom mark- och växtanalyser ger möjlighet till behovsanpassad gödsling och bättre skördar för landets jordbruk. Det ger en effektivare och större livsmedelsproduktion, berättar Kevin Bishop.

Fakta:

SLU Global jobbar för global utveckling och fattigdomsbekämpning i syfte att stödja utvecklingen av lantbruksområdet i låginkomstländer.


Kontaktinformation

Kevin Bishop

Vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys,
Universitetsledningen
Telefon: 018-67 31 31
E-post: kevin.bishop@slu.se

Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se