Siffror och fakta om SLU

Senast ändrad: 24 november 2016 - slu.se

Här hittar du siffror och fakta om SLU baserat på den senaste årsredovisningen samt material som presenterar SLU.

Rubriker på sidan:

Antal anställda och studenter

Under 2015 hade SLU:

  • 2 841 helårsanställda
  • 3 812 helårsstudenter
  • 638 aktiva forskarstuderande

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

SLU:s utbildningsutbud utgår från de yrkesexamina som universitetet får utfärda och den forskning som bedrivs vid universitetet. Som en anpassning till de ekonomiska förutsättningarna har antalet helårsstudenter minskat de fyra senaste åren, framför allt genom att fristående kurser har strukits ur utbildningsutbudet. SLU uppnådde regeringens mål om antal helårsstudenter 2013–2015.

 Helårsstudenter 2013–2015 2013 2014 2015
Grundnivå 2 639 2 601 2 542
Avancerad nivå 1 198 1 204 1 217
Ej nivåklassade kurser* 43 33 52
Totalt 3 879 3 838 3 812

 * Studenter på utbytesprogram.

Yrkesutbildningar utgör basen i utbudet av utbildningar som börjar på grundnivå. Söktrycket till programmen är varierande. Djurrelaterade utbildningar har flest antal sökande. Alla utom ett av SLU:s program som börjar på avancerad nivå ges på engelska.

Under 2015 har 1 161 examina utfärdats till 945 individer. Antalet individer är färre än antalet examina eftersom studenterna har möjlighet att ta ut flera examina från samma utbildning.

Sidans topp

Utbildning på forskarnivå

Under 2015 antog SLU 73 forskarstudenter, vilket är en markant minskning jämfört med tidigare år. Antalet aktiva doktorander var 638, varav 59 procent var kvinnor och 41 procent var män.

68 procent av forskarstudenterna hade doktorandanställning. Den stipulerade tiden för en doktorsexamen är 8 terminer. Den genomsnittliga nettostudietiden för en doktorsexamen vid SLU är 8,4 terminer. Givet utbildningens individuella karaktär och risken för planerade hinder i forskningen är resultatet tillfredsställande.

 Forskarstudenter 2013  2014 2015
Nyantagna 92 102 73
Aktiva 721 710 638

Sidans topp

Forskning

Den vetenskapliga publiceringen vid SLU har ökat sedan mitten av 2000-talet. De två senaste åren har dock publiceringen minskat något. Tio forskningsområden står för ungefär hälften av det totala antalet publikationer vid SLU. Störst produktion av artiklar sker inom området ekologi, följt av miljövetenskap, växtvetenskap och skogsvetenskap.

De tre enskilda områden som är mest framgångsrika (avseende fältnormerad medelcitering) är ekologi, växtvetenskap och veterinärvetenskap. Artiklar med minst en SLU-författare inom dessa områden citeras i genomsnitt mer än 50 procent så ofta som världsgenomsnittet.

SLU:s andel av den totala publiceringen i Sverige är fem procent.

Antal artiklar med minst en SLU-adress 2006-2015*

Antal artiklar 2006-2015

*2015 års värde är en uppskattning baserad på uttag i Web of Science i januari 2016, uppräknat med 8 procent.

SLU:s externa finansiering har den senaste femårsperioden ökat inom forskning och utbildning på forskarnivå. Mellan 2011 och 2015 har den externa finansieringen ökat med 7 procent. Det är framför allt bidrag från vetenskapliga råd och stiftelser som har ökat. Även internationella bidrag har ökat.

Sidans topp

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.

Närheten till forskning och den växelverkan det innebär är ett självklart motiv till varför fortlöpande miljöanalys ska bedrivas vid SLU. Andelen personer inom fortlöpande miljöanalys som även är verksamma inom utbildning och/eller forskning har ökat från 24 till 37 procent mellan 2006 och 2013, men har därefter minskat till 29 procent 2015.

SLU:s externa finansiering inom fortlöpande miljöanalys har ökat kraftigt de senaste fem åren, vilket beror på att institutionen för akvatiska resurser inordnades i SLU:s organisation samt att SLU fått medel från landsbygdsprogrammets tekniska stöd. De senaste två åren har externfinansieringen minskat något.

Sidans topp

Personal

SLU hade 2 841 anställda årsarbetare 2015. Antalet anställda vid SLU har minskat med 5 procent mellan 2011 och 2015.

Andelen lärare och forskare av den totala personalen har varit stabil, med en liten ökning från 41,3 procent 2011 till 41,9 procent 2015. Bland den forskande och undervisande personalen har antalet professorer, universitetslektorer och meriteringsanställningar minskat, medan antalet adjunkter och annan forskande och undervisande personal har ökat något.

Forskande och undervisande årsarbetare 2011–2015

Årsarbetare vid SLU 2011-2015

Inom de flesta anställningskategorier går trenden mot en jämnare könsfördelning. Andelen kvinnor bland professorer har ökat konstant från 24 procent till 30 procent mellan 2011–2015. Under perioden 2013–2015 har regeringen satt ett rekryteringsmål för SLU att 42 procent av alla nyanställda professorer ska vara kvinnor.

Sammanlagt har 44 professorer anställts och 16 av dessa är kvinnor, vilket motsvarar en andel på 36 procent. Målet nåddes alltså inte, men SLU arbetar vidare med att fortsätta skapa goda förutsättningar för en jämnare könsfördelning.

Sidans topp

Finansiering

SLU har en samlad ekonomi i balans, och redovisar ett överskott på 76 mnkr för 2015. Den balanserade kapitalförändringen uppgår till 444 mnkr, vilket ger ett utgående kapital på 520 mnkr. Resultatet är större än prognostiserat vilket har sin förklaring i att nya anställningar, främst akademiska anställningar, har tagit längre tid att genomföra än planerat.

RESULTATRÄKNING 2015  (tkr)
Tkr
Verksamhetens intäkter  
Anslag 1 657 813
Avgifter och ersättningar 626 950
Bidrag 959 868
Finansiella intäkter 3 750
Summa 3 248 381
Kostnader  
Personal - 1 947 716
Lokaler - 395 653
Drift - 690 731
Finansiella kostnader - 3 865
Avskrivningar och nedskrivningar - 134 719
Summa - 3 172 666
Verksamhetsutfall 75 715
Resultat från andelar i helägda företag 80
Uppbördsverksamhet 0
Transfereringar  0
Årets kapitalförändring (årets resultat) 75 795

 

Kostnader per verksamhetsgren 2015

  Mnkr Procent
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 520 16
Forskning och utbildning på forskarnivå 2 240 71
Fortlöpande miljöanalys    413 12

 

Sidans topp

Presentationsmaterial

Tryckta exemplar av Om SLU- broschyr och årsredovisningar kan beställas från SLU:s publikationsservice.

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se