Idé, vision, mål och strategier

Senast ändrad: 06 februari 2017 - slu.se

Här presenteras SLU:s verksamhetsidé, vision, värdegrund, mål och strategi.

Verksamhetsidé

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

Vision

SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Värdegrund

SLU:s värdegrund uttrycker organisationens gemensamma grundläggande värderingar. Dessa ger vägledning i vardagen genom att beskriva vad som är själva utgångspunkten för verksamheten, för kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra och andra. Samtliga SLU-anställda omfattas av värdegrunden. Grundläggande värderingar är:

 • vetenskaplighet
 • kreativitet
 • öppenhet
 • ansvarstagande

Dessutom finns följande sex grundläggande principer:

 • demokrati
 • legalitet
 • objektivitet, saklighet och likabehandling
 • fri åsiktsbildning
 • respekt
 • effektivitet och service 

Strategiska mål

SLU:s gemensamma mål är att

 • verksamheten är av högsta internationella klass och kännetecknas av en stark koppling mellan utbildning och forskning,
 • forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bedrivs i samverkan med utvalda lärosäten, sektorerna och samhället i övrigt,
 • forskningens resultat är kända och nyttjas i samhället,
 • ha en stark internationell dimension, bl.a. genom strategisk samverkan med utländska universitet och forskningsinstitut,
 • vi stärker Sveriges ställning som kunskapsnation och bidrar till utveckling av global förvaltning och hållbart nyttjande av naturresurser,
 • studenter och personal har en arbetsmiljö och arbetsförutsättningar som tillhör de mest attraktiva,
 • organisationen är väl fungerande med ett tydligt ledarskap och en effektiv resursanvändning,
 • jämställdhets- och mångfaldsperspektivet har en stark ställning i hela verksamheten,
 • personal och studenter är våra bästa ambassadörer. 

SLU:s strategi börjar gälla 1 januari 2017

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se