Vilket stöd kan jag få?

Senast ändrad: 08 juni 2016 - slu.se
vaxtlista.gif

Du som har ansökt om och blivit beviljad särskilt pedagogiskt stöd kan få ett antal olika typer av stöd. Vilket pedagogiskt stöd du som student får anpassas efter din funktionsnedsättning och din studiesituation. Stödet är individuellt utformat i samråd mellan samordnaren/kontaktpersonen och dig.

Anteckningsstöd

Om du inte själv kan göra bra anteckningar under föreläsningar eller annan undervisning kan du få anteckningsstöd. Det är en studiekamrat som hjälper dig och som får ersättning för jobbet. Oftast ordnar du hjälpen själv, men det måste alltid vara avtalat med kontaktpersonen på studieorten. Kontaktpersonen kan också hjälpa till med att ordna antecknare. Det finns möjlighet att kopiera anteckningarna gratis. 

Lyssna på kurslitteratur

Du kan ladda ner inläst kurslitteratur från Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) utan kostnad. SLU biblioteket  hjälper dig med att ordna ett användar-id. Det tar ca åtta veckor att göra en talbok, så det är viktigt att du gör dina beställningar i god tid. 

Resursdatorer med speciella program

På SLU:s datorer finns ett antal datorprogram som är särskilt användbara om man har läs- och skrivsvårigheter, bl.a. StavaRex, SpellRight och EasyProducer. Programmen finns på alla studentdatorer, och du kan också få en del av dem installerade på din egen dator. På de flesta studieorter finns också resursdatorer med ytterligare program, t.ex. talsyntes. Bibliotekspersonalen kan ge dig en introduktion i programmen, och ”lathundar” för att komma igång med programmen finns på bibliotekets hemsida. Du kan även läsa mer om programmen på sidan Datorprogram, appar och tekniska hjälpmedel.

Anpassad tentamen/ examination

Du kan få förlängd tentamenstid eller andra anpassningar av examinationer. Det kan t.ex. vara att få använda dator eller att sitta enskilt vid skriftlig tentamen. Det är alltid examinatorn som bestämmer om examinationsformen. Vill du ha anpassad tentamen ska du prata med kursledaren i mycket god tid, helst redan före kursstart. 

Extra handledning

I vissa fall kan du få extra handledning av lärare, till exempel i samband med självständigt arbete. Diskutera hur stödet kan läggas upp med din kontaktperson på studieorten.

Mentor

Du som har en neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning kan beviljas en mentor. Mentorn, som oftast är en student som kommit längre i studierna, fungerar som en coach. Mentorn kan hjälpa dig att planera och organisera studierna liksom att tolka och konkretisera institutionens förväntningar på dina studieuppgifter. 

Teckenspråkstolk, skrivtolk

Teckenspråkstolk eller skrivtolk kan anlitas för dig som är döv eller har en hörselnedsättning. 


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se