Studiesociala rådet

Senast ändrad: 03 februari 2017 - slu.se

Studiesociala frågor har inte direkt att göra med din utbildning, men är viktiga för att du ska trivas och må bra under utbildningstiden och kunna prestera bra inom dina studier. Exempel på studiesociala frågor är studenthälsa, arbets- och studiemiljö, campusmiljö, likabehandling, mångfald, försäkringar, bostäder och studiemedel.

Hur jobbar Studiesociala rådet?

Studiesociala rådet (förkortat STRÅ) arbetar SLU-övergripande med studiesociala frågor som gäller studenter på grundnivå och avancerad nivå. 

STRÅ sammanträder två gånger per termin. Exempel på ärenden är:

  • utformning och uppföljning av studiesociala enkäter
  • ge förslag på åtgärder till SLU:s Lika villkorsplan
  • att följa upp studentkårernas insparksaktiviteter
  • krishantering ur studentperspektiv

STRÅ anordnar insparksutbildning för studentkårerna och utbildning för studentskyddsombud.

SLU:s prorektor med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå är ordförande i STRÅ. I rådet finns en lärare från vardera fakulteten och två representanter för de studerande, som utses av SLUSS (SLU:s samlade studentkårer). Rådets sekreterare kommer från utbildningsavdelningen. Universitetskyrkan är också representerad, och sammankallande i de ortsvisa studiesociala grupperna är adjungerade till STRÅ.

Minnesanteckningar från STRÅ:s möten finns under rubriken Protokoll på medarbetarwebben.  

Vad gör de studiesociala grupperna?

På varje studieort finns en studiesocial grupp eller motsvarande, som jobbar med studiesociala frågor på lokal nivå. Det kan gälla uppföljning av insparksaktiviteter liksom av den lokala studenthälsans besöksstatistik, samt fakulteternas arbete med åtgärder utifrån studiesociala enkäter. Ibland ordnar också de studiesociala grupperna stresshanteringskurser för studenter och seminarier om t.ex. likabehandling.

De studiesociala grupperna är sammansatta av lärare, studentrepresentanter och studievägledare. Oftast ingår också representanter för den lokala Studenthälsan och Universitetkyrkan/Studentpräster. På hippologorterna Flyinge, Strömsholm och Wången finns inga separata studiesociala grupper, utan dessa frågor tas istället upp vid kursrådsmöten.

Vad kan jag göra?

Om det är någon studiesocial fråga som som du tycker borde tas upp så ta kontakt med den studiesociala gruppen på din studieort. Här hittar du kontaktuppgifter till studiesociala grupperna och STRÅ. Du kan också gå via din studentkår.

Samverkan mellan STRÅ och de studiesociala grupperna

Grupperna rapporterar om aktuella lokala frågor på de olika studieorterna till STRÅ. De kan också föra upp frågor av övergripande intresse att behandlas på STRÅ-möten. STRÅ hämtar in synpunkter på exempelvis SLU:s Lika villkorsarbete och  och studiesociala enkäter från grupperna. 

Den studiesociala enkäten ”tar tempen” på studiemiljön

En studiesocial enkät för alla SLU:s studenter genomförs vartannat år, senast våren 2016. Läs rapporter över resultaten i de studiesociala enkäterna. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ylva.Eklind@slu.se