Arbets- och studiemiljö

Senast ändrad: 03 februari 2017 - slu.se
arbetsmiljo_1.jpg

Det är viktigt för SLU att studenter och anställda har en god arbets- och studiemiljö. Här finns information om vilket ansvar du själv har för arbetsmiljön, hur SLU jobbar för att du ska ha en bra studie- och arbetsmiljö, och hur du kan anmäla olyckstillbud.

Vad kan jag göra?

Var och en har ett ansvar för arbetsmiljön, även du som är student. För att förebygga olyckor och skador är det viktig att:

  • Följa instruktioner
  • Använda skyddsutrustning
  • Påtala brister i arbetsmiljön, direkt till kursledaren och via kursvärderingar
  • Anmäla olyckor och olyckstillbud

Om det är något i arbets- och studiemiljön som du tycker borde förbättras, så tala i första hand med kursledare och påtala även brister i kursvärderingarna. Om du inte tycker att du får gehör på institutionen eller om det gäller mer övergripande frågor, som t.ex. gemensamma undervisningslokaler, kan du kontakta studentskyddsombudet för din utbildning.

Vad gör jag om en olycka inträffar under studietid?

Om en olycka inträffar i undervisningen så anmäl det i första hand till kursledaren. Det är också viktigt att anmäla tillbud, dvs. när en farlig situation uppstår som kunde ha lett till en olycka. SLU använder tillbudsrapporteringen i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Anmäl skada eller tillbud

Som student är du försäkrad vid olycksfall under undervisningstid, och under direkt färd mellan bostaden och universitetet. Du måste vara registrerad i Ladok för att omfattas av försäkringen. På studentwebben finns mer information om studentförsäkringar.

Psykosocial arbetsmiljö

Vi är varandras studie- och arbetsmiljö! Det är viktigt att respektera andra studenter och lärarna även om de har andra åsikter än man själv. Problem i den psykosociala arbetsmiljön kan framföras till kursledaren, prefekten eller programstudierektor om det är ett institutionsövergripande problem. Ta gärna hjälp av studievägledare. De studiesociala grupperna på varje studieort jobbar också för att det ska vara en god psykosocial studiemiljö på SLU:s utbildningar.

Stress och höga prestationskrav kan skapa en negativ studiemiljö. Studenthälsan kan ge både individuella råd och ordnar kurser i bland annat stresshantering.  

Vad gör SLU?

Arbetsmiljöarbetet på SLU sker dels på lokal nivå genom samverkansgrupper på institutionerna, dels i fyra regionala arbetsmiljökommittéer (RAK):

  • Alnarp (täcker även Flyinge)
  • Skara
  • Uppsala (täcker även Skinnskatteberg, Strömsholm och Grimsö)
  • Umeå (täcker även Wången)

På universitetsövergripande nivå finns en så kallad ordförandekonferens för arbetsmiljö och säkerhet. Mer information om SLU arbetsmiljöarbete finns på SLU:s medarbetarwebb.

Varje år anordnar SLU en halvdags utbildning för kårernas studentskyddsombud där man går igenom de viktigaste delarna av arbetsmiljölagstiftningen och hur man kan jobba som studentskyddsombud.

Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen gäller även för studerande. Lagen gäller både fysisk och psykosocial arbetmiljö. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, instruera studenter och anställda för att undvika risker, underhålla lokaler, maskiner och skyddsutrustning samt utreda arbetsskador.

Arbetsgivaren (SLU) ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, i samverkan med studerandeskyddsombud, anställdas skyddsombud och de fackliga organisationerna.

 

Sidansvarig: utb-webb@slu.se