Fusk och plagiat

Senast ändrad: 30 maj 2016 - slu.se
feet.jpg

Som student vid SLU ansvarar du för din egen utbildning. Det innebär att du har ansvar att känna till de regler som gäller inom universitetet när det gäller fusk och plagiering.

Vad är fusk?

Fusk handlar om att man med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller liknande. Exempel på fusk är:

 • otillåtna hjälpmedel vid skriftligt prov
 • ändring av återlämnad rättad skrivning
 • otillåtet samarbete mellan studenter vid individuella inlämningsuppgifter
 • kopiering av andra studenters arbeten
 • avskrift utan korrekt angivande av källa
 • fabrikation av data
 • felaktig anteckning om närvaro vid obligatorisk undervisning
 • oriktig uppgift om tidigare studieprestation som ska bedömas för tillgodoräknande
 • etc.

För att anses vara fusk måste det vara frågan om ett vilseledande. Studenten ska avsiktligt ha försökt föra läraren bakom ljuset. För det krävs att studenten har gjort det medvetet (inte av misstag eller slarv), att studenten har känt till att det hon eller han gjorde inte var tillåtet och att det gäller något som ingår i bedömningen av en studieprestation.

Vad är plagiat?

Plagiat är när man skriver av andras texter eller återger andras tabeller, bilder och andra illustrationer, utan att ange källa. Det är också plagiat när man återger texter ordagrant utan att markera att det är ett citat, även om källan är angiven. Plagiat är alltid fel och kan betraktas som fusk om det bedöms vara medvetet gjort för att vilseleda vid bedömning av en studieprestation.

Det ska tydligt framgå vad du själv har producerat och vad som är hämtat (och eventuellt bearbetat) från annat håll, genom tillämpning av korrekt teknik för citering och angivande av källa. Läs mer om upphovsrätt och hur du undviker plagiat i SLU-bibliotekets Sök- och skrivguiden.

Hur fungerar Urkund?

SLU:s lärare har tillgång till plagiatspårningssystemet Urkund. Genom Urkund kan alla typer av examinationsuppgifter och inlämningsuppgifter kontrolleras mot ett stort antal källor för att upptäcka möjliga plagiat. Alla självständiga arbeten (examensarbeten) ska plagiatgranskas (Urkund) innan de godkänns. Urkund jämför inskickade dokument med material från tre centrala källområden: Internet, förlagsmaterial och studentmaterial.

Urkund samarbetar med ledande informationsleverantörer, som ProQuest, DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), Iustus, Nationalencyklopedin. Det innebär att en mängd förlagsmaterial ingår i Urkunds kontroller. Här återfinns vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, dagstidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och databasmaterial etc. Urkund arbetar kontinuerligt med att skapa nya samarbeten.

Vad gör SLU?

SLU arbetar aktivt mot fusk och plagiering. Det omfattar både förebyggande och kontrollerande åtgärder. Läs mer i SLU:s policy och handlingsplan mot fusk och plagiering inom utbildning (pdf 236 Kb).

SLU får vidta disciplinära åtgärder mot dig, om du fuskat eller gjort något annat av det som anges nedan. Finns det grundad misstanke, ska anmäla göras till rektor. Därefter tar rektor ställning till om ärendet ska behandlas i SLU:s disciplinnämnd. Nämnden utreder fallet och hör studenten. Påföljden kan bli varning eller avstängning från utbildningen i upp till sex månader.

Fakta:

Högskoleförordningen anger i kapitel 10 att disciplinära åtgärder får vidtas mot student som:

 1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller annan bedömning av en studieprestation.
 2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid lärosätet.
 3. stör verksamheten vid lärosätet bibliotek eller annan särskild inrättning inom lärosätet.
 4. utsätter en annan student för etniska trakasserier, trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning, trakasserier på grund av sexuell läggning, trakasserier på grund av funktionshinder eller sexuella trakasserier.
 5. utsätter en arbetstagare vid lärosätet för motsvarande trakasserier som anges i 4.

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.

Sidansvarig: Johan.Toren@slu.se