Övergripande miljömål

Senast ändrad: 18 augusti 2016 - slu.se

SLU har övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, fortlöpande miljöanalys och utbildning för hållbar utveckling.

Energianvändning

Status 2016-09

Med 2014 som basår, ska SLU ytterligare öka självförsörjningsgraden på elenergi i hyrda och i eget förvaltade fastigheter till minst 13% till år 2020. När det gäller värme ska självförsörjningsgraden fortsatt vara högre än 90% på eget förvaltade fastigheter.

Uppföljning: Vattenkraftsprojektet i Grimsö och installationerna av solceller i Alnarp, Lövsta och Röbäcksdalen löper på som planerat. Solcellerna beräknas vara på plats under oktober månad 2016.

 

Fossila bränslen för uppvärmning ska fasas ut snarast, dock senast innan utgången av 2016.

Uppföljning: Den kvarvarande oljepannan i Tönnersjöheden ska bytas ut mot värmepump under hösten. Det pågår också arbete för att hitta alternativ till olja som drivmedel till de spannmålstorkar som finns kvar.

 

SLU ska på egna fastigheter energibespara med minst 1% per m2 och år, 2012 utgör basår. Det utrycks med andra ord att till och med 2020 ska 9% per m2 och år totalt ha energibesparats.

Uppföljning: Endast årsvis uppföljning. Energiförbrukningen har enligt statistiken ökat med 6%. SLU har genomfört en rad energisparande åtgärder under 2015, men på grund av bland annat felaktigheter i fastighetssystem och osäkerhet i mediauppföljningen från föregående år framgår inte de positiva förändringarna i statistiken.

 

 

Tjänsteresor

Status 2016-09

SLU ska minska koldioxidutsläpp från resande med 10% och helårsanställd till utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.

Uppföljning: Under det första halvåret 2016 har de totala flygresorna gått upp knappt 5% jämfört med det första halvåret 2013. Om samma siffror jämförs med föregående års första halva har utsläppen minskat med drygt 6%.

 

Koldioxidutsläppen från inrikes resande i jämförelse med år 2013 skall minska med 20% och helårsanställd t o m år 2016 främst genom minskning av inrikes flygresor.

Uppföljning: Under det första halvåret 2016 har inrikesflygen enligt statistiken ökat med nästan 25% jämfört med det första halvåret 2013. Inrikesresor som är kortare än 500 km ökar mest. Om samma siffror jämförs med föregående års första halva har utsläppen för inrikesflygen ökat med ca 8%. OBS: Halvårsmätningar görs endast på flygresor.

 

Antalet IT-resor (användandet av videokonferens) i jämförelse med 2013 års nivå skall öka med 15 % t o m år 2016.

Uppföljning: Målet följs inte upp vid halvåret 2016.
Videokonferensen har ökat ca 5% sedan 2013. När Jabber och Skype for Business, som också är verktyg för IT-resor/e-möten räknas in, ligger ökningen på drygt 11%.

 

 

Inköp

Status 2016-09

Samtliga upphandlade avtal där miljökrav bedöms som relevanta att ställa utifrån miljöriskanalys, ska resultera i att bra-miljöval alternativ1 finns där så är möjligt, senast 2019.

1) Varor och tjänster som är eller kan bli bra miljövalsmärkta ska om teknisk möjligt finnas tillgängliga och markerade med grönt löv i Proceedo

Uppföljning: Under första halvan av 2016 har samtliga tecknade avtal innehållit miljökrav där så har varit relevant, totalt sex stycken. Två av dessa har resulterat i bra-miljövals alternativ, i resterande fall har detta ej varit tekniskt möjligt.”

 

Årligen ska uppföljning ha genomförts av minst en (1) upphandling för att fastställa om, och i vilken utsträckning, en reducerad miljöpåverkan uppnåtts. 

Uppföljning: Endast årsvis uppföljning. Under 2015 genomfördes uppföljning av en (1) upphandling: Fruktkorgar. Rapport finns.

 

 

Utbildning för hållbar utveckling (UHU)

Status 2016-09

Alla programstudierektorer (PSR) ska senast vid utgången av 2016 ha genomgått en workshop omfattande tre dagar om utbildning för hållbar utveckling (UHU).

Uppföljning: Under 2015 genomfördes en första workshop för PSR och i februari 2016 hade 26 av 36 (72%) stycken (inkl. biträdande PSR) genomfört kursen. En sista workshop planeras till hösten.

 

Alla kursansvariga lärare ska erbjudas minst en dags fortbildning i utbildning för hållbar utveckling. Vid utgången av 2017 ska minst 75% av dessa ha genomgått fortbildningen

Uppföljning: Det totala antalet kursledare/kursansvariga lärare är cirka 420 stycken. Målet innebär alltså att minst 315 (75%) genomgår utbildningen. I dagsläget har 51 personer (ca 16%) genomgått kursen och 31 personer är inbokade (= 26% om samtliga inbokade deltar). Under HT 2016 planerar utbildningsenheten att erbjuda en hel dags fortbildning vid fyra tillfällen.

 

Senast hösten 2015 inkludera en obligatorisk fråga i sammanställningen av kursutvärderingar rörande hållbar utveckling i utbildningen.

Uppföljning: En fråga om UHU finns numera i fritextrutan för lärare och studentrepresentanterna.

 

 

Fortlöpande miljöanalys

Status 2016-09

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som mål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet. Det ska också bli tydligare vilka data som finns tillgängliga och att de uppfyller SLU:s grundläggande kvalitetskrav.

Uppföljning: Endast årsvis uppföljning. Intäkterna till SLU:s fortlöpande miljöanalys ökar från 2014 till 2015 med 5 mnkr (inkl. pris och löneuppräkning). För att målet ska uppnås måste intäkterna till och med 2018 öka med 40 mnkr (inkl. pris och löneuppräkning).

 

Alla projekt/verksamheter inom fortlöpande miljöanalys med datahantering ska senast 2015-12-31 ha påbörjat åtgärdsarbete som innebär att information om verksamhetens data kan göras tillgängliga via SLU:s webb.

Uppföljning: Målet har inte uppnåtts inom utsatt tid, men 73 av 75 (97%) verksamheter har i dagsläget ett pågående åtgärdsarbete. De två återstående verksamheterna beräknas vara färdiga under september månad.

 

Inom 1,5 år efter påbörjat åtgärdsarbete eller senast 2017-12-31 ska åtgärdsarbetet inom verksamhetens processer vara slutfört och det ska finnas information på SLU:s webb, s.k. metadata, om vilka miljöanalysdata som finns tillgängliga.

Uppföljning: Av de totalt 75 verksamheter som påbörjat åtgärdsarbetet (enligt 5.2) är det 7 (9%) verksamheter som uppnått delmål 2.

 
Fakta:

Förklaring status

 Målet bedöms i nuläget nås inom satt tidsaspekt

 Målet bedöms i nuläget kunna nås om det sätts in fler åtgärder 

 Målet bedöms i nuläget inte kunna nås

Sidansvarig: infra-webb@slu.se