Studentinflytande

Senast ändrad: 03 februari 2017 - slu.se
SLU_110601_0345_jsg.jpg

Att föra studenters åsikter inom universitetet är studentkårernas viktigaste uppgift. Studenter har enligt lag rätt att vara med och påverka utbildning och studiesocial tillvaro vid universiteten.

För att driva studentfrågor och få studenters perspektiv i utvecklingen av SLU:s utbildningar finns studenterna representerade i alla de utskott, råd och nämnder där utbildningsfrågor diskuteras inom universitetet. Det är dessa aktiviteter du stödjer när du betalar din kåravgift. Kåren finns och arbetar för dig som student.

Studiesocial tillvaro

Studiesociala frågor är allt som påverkar studenternas studiesituation utan att vara direkt kopplat till utbildningen. Det kan handla om studentbostäder, IT-miljön på campus och tillgång till grupprum, studenthälsovård, likabehandling och krishantering. SLUSS vice ordförande har ansvar för att bevaka dessa frågor på universitetsövergripande nivå. Bland annat genom att lyfta dem i det studiesociala rådet. Vice ordförande i SLUSS anordnar också en årlig utbildning för de insparksansvariga på de olika kårerna och ansvarar för utvärderingen av kårernas insparkar så att alla nya studenter ska få ett bra välkomnande till universitetet.

De enskilda kårerna jobbar med studiesociala frågor närmare studenterna. De anordnar även sociala aktiviteterns så som fester, spex och idrottsevenemang, samt kontakten med näringslivet. 

Läs mer om vad din kår kan göra för dig här.

Studiebevakning

"Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del  i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Lag (200:260)."

Vid SLU finns ca 4000 studenter och 750 doktorander - SLUSS finns till för att alla dessa ska få sin röst hörd. SLUSS ordförande och vice ordförande studiebevakar på universitetsövergripande nivå och finns representerade i SLU:s styrelse, utbildningsnämnden (UN), studiesociala rådet (STRÅ), rektors ledningsråd, disciplinnämnden och mycket annat. Sedan december 2014 finns även en studentinflytandepolicy på SLU.

På fakultetsövergripande nivå studiebevakar ofta kårernas ordförande, vice ordförande, SLUSS-representant och doktorandrådsrepresentanter. Dessa personer finns representerade i programnämnderna (PN). Det finns fyra fakulteter vid SLU och därmed fyra programnämnder. Dessa studentrepresentanter sitter även med i organ som fakultetsnämnd, lärarförslagsnämnd, docentnämnd med mera. Studiebevakning sker främst i programnämnderna (PN). 

På programövergripande nivå går kårernas studie- och programråd igenom kursutvärderingar, möter programstudierektorerna (PSR), ordnar studiebesök, alumnikvällar, inspirationsföreläsningar. Det är de här personerna som i första hand ser över din kursutvärdering! 

Utbildningsstyrning

Så här delas studiebevakningen upp i olika nivåer.

Studeranderepresentanter

Posterna delas upp mellan kårerna för att representationen ska bli så bra som möjligt. Kårerna föreslår kandidater till posterna som sedan beslutas av SLUSS styrelse. Studeranderepresentantlistan uppdateras inför varje ny termin och du hittar den här i den högra kolumnen.


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se